Eva Gajdošová, Katedra psychológie Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

V súčasnosti sme svedkami rastúcej internacionalizácie ekonomiky a implementácie spoločného medzinárodného obchodu v krajinách EÚ. Tento proces výrazne stimuluje mobilitu odborníkov a ich možnosti poskytovať svoje odborné služby aj mimo hraníc jednotlivých  krajín. Okrem mobility odborníkov sa rovnako zvyšuje aj mobilita študentov, a to ako v rámci stredoškolského, tak aj vysokoškolského vzdelávania.
Tieto súčasné trendy sa dotýkajú aj profesie psychológov, ktorí, tak ako aj iní odborníci, majú obrovskú príležitosť získavať vzdelanie a kvalifikáciu, ale aj ďalšie praktické skúsenosti kdekoľvek v EÚ. Zároveň však treba dodať, že aj ich klienti v rámci EÚ majú právo dostať služby od kompetentných odborníkov – psychológov.
Podrobná analýza doterajšej prípravy psychológov v EÚ, ktorú v novom miléniu uskutočnila Európska federácia psychologických asociácií (EFPA), potvrdila, že proces výchovy a vzdelávania psychológov včítane kurikula štúdia je v jednotlivých krajinách EÚ do istej miery odlišný, a preto je prvou nevyhnutnou úlohou stanoviť spoločné štandardy na ich vzdelávanie  a odbornosť, aby sa tým garantovala vysoká  úroveň profesionálnych vedomostí, schopností a  zručností a kvalita poskytovaných psychologických služieb.
V roku 2000 a 2001 sa formulovali aktualizované požiadavky na vzdelávanie psychológov v Európe, ktoré vyústili až do vypracovania veľmi dôležitého dokumentu pre prípravu psychológov – EUROPSY. EUROPSY je názov pre európske štandardy výchovy a vzdelávania psychológov na dosiahnutie európskej kvalifikácie v psychológii. Príprava psychológov je v dokumente založená na 6 ročnom štúdiu, ktoré okrem 5 ročného magisterského štúdia zahŕňa aj 1 rok praxe pod supervíziou.
Psychológovia sa môžu dostať do zoznamu registrovaných EUROPSY psychológov a získať EUROPSY diplom ak:

Kurikulum pre prípravu a vzdelávanie psychológov, ktoré stanovila a požaduje EFPA, obsahuje 3 základné stupne:
1.stupeň: bakalár (3 roky štúdia) – 180 kreditov
2.stupeň: magister (2 roky štúdia) – 120 kreditov
3.stupeň: supervízna prax (1 rok štúdia) – 60 kreditov

Učebný plán 1. stupňa:  bakalár

Požiadavky EFPA na prípravu psychológov v rámci prvého stupňa štúdia (bakalársky program) by mali akceptovať všetky systémy prípravy psychológov v jednotlivých krajinách, teda nielen tie, ktoré majú nediferencovaný učebný plán, ale aj tie, ktoré diferencujú  učebný plán v 2. stupni, teda v magisterskom štúdiu.
Program 1. stupňa, bakalárske štúdium:

Učebný plán 2. stupňa: magister

Program druhého stupňa štúdia (magisterský program) už pripravuje študentov pre nezávislú profesionálnu prax psychológa.
Kurikulum magisterského stupňa (programu)  môže byť:
A/  nediferencované a pripravovať študentov pre  PhD.
program
B/ nediferencované a pripravovať študentov pre
zamestnanie tzv. „všeobecného praktika“
C/ diferencované a pripravovať  študentov pre prax
v rámci aplikovaných oblastí psychológie, akými sú
tieto špecializácie:

V prípade nediferencovaného magisterského štúdia sa nadstavba poznatkov a zručností sústreďuje na rozvíjanie vedomostí a zručností, ktoré študenti získali už v rámci prvého stupňa (bakalárskeho programu). V prípade diferencovaného magisterského štúdia získavajú študenti odborné vedomosti pre tú ktorú špecializáciu (napr. techniky klinickej psychodiagnostiky, teórie edukačnej intervencie). Súčasťou druhého stupňa je tiež realizovanie výskumu a praxe pod vedením odborníka alebo o psychologickú prax pod supervíziou psychológa. Prax sa zvyčajne uskutočňuje v druhej polovici magisterského štúdia, ale môže začať aj skôr alebo sa realizovať aj mimo kurikula. Trvanie praxe je 6 mesiacov (30 kreditov).
Tento návrh prípravy a vzdelávania psychológov však nenariaďuje ani organizáciu  študijného programu a celej výučby, ani  sekvencie jednotlivých  disciplín.

Učebný plán 3. stupňa: supervízna prax

Tretí stupeň vo vzdelávaní psychológov pozostáva zo supervízie v rámci špecializácie a v oblasti profesionálnej psychológie.

Supervízia:

Kontinuálne vzdelávanie

Od psychológa sa očakáva, že si bude neustále inovovať svoje vedomosti, získavať nové poznatky a rozvíjať si nové zručnosti v rámci rôznych foriem kontinuálneho celoživotného vzdelávania.

V rámci kontinuálneho vzdelávania sa požaduje rozvíjať :

a/  pracovné skúsenosti  -  minimálne 400 hodín (napr. ¼  úväzok) ročne po dobu 4 rokov
b/ profesionálny rast  -      najmenej 80 hodín ročne, z toho  40 hodín formálne evidovaných.

V súčasnosti existuje široký rozsah rôznych typov profesionálnych aktivít, ktoré by mali splniť nasledovné požiadavky:

EFPA navrhuje:

Anotácia:

Príspevok prináša aktuálne informácie o príprave a vzdelávaní psychológov navrhovaných Európskou federáciou psychologických asociácií (EFPA) pre krajiny EÚ. Dôraz kladie na povinnú supervíznu prax v rámci vysokoškolského vzdelávania a na ďalšie a celoživotné  vzdelávanie psychológov rôznymi formami.

Summary:

The article brings the actual information on the preparation and education of psychologists proposed by the European Federation of Psychological Associations for EU countries. The emphasis is laid upon the obligatory supervision praxis and the continual education of psychologists by the various forms.

Literatúra:

European Diploma in Psychology. http:// www.europsy.org
The ISPA Standards for Accrediting Professional Preparation Programs in School Psychology
http://www.ispaweb.org
EFPA Task Force on Psychologists in the Educational System. http:// www.efpa.be

European Federation of Psychologists Associations
Európska federácia psychologických asociácií

Kontakt:
European Federation of Psychologists Associations
Grasmarkt 105/18
B-1000 Brussels
Belgium
Phone : +32 (0)2 5034953
Fax : +32 (0)2 5033067
email : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.efpa.eu
www.europeanpsychologist.eu