Vážené školské psychologičky, vážení školskí psychológovia, ako aj sympatizanti školskej psychológie.

V roku 2021,ako aj v rokoch predchádzajúcich, sme Vás pozvali na konferencie, odborné semináre a ďalšie vzdelávania, ktoré organizovala alebo spoluorganizovala AŠP. Nižšie Vám sprostredkovávame archív podujatí, s prelinkovaním na vybrané záznamy zo stretnutí.

 

Archív podujatí

Tešíme sa, že ste s nami  v roku 2021 absolvovali  konferenciu:

Líder v edukácii ako aktér zmeny

online medzinárodná vedecká konferencia Ďuričove dni

Príhovor doc. Valihorovej ku konferencii Líder v edukácii ako aktér zmeny “Ďuričove dni”

 

Spomienky bývalých študentiek na prof. L. Ďuriča – lídra v edukácii

 

Líderstvo ako súčasť profesijných rolí školského psychológa moderuje: PaedDr. Lucia Koštálová

Organizátor: Katedra psychológie PF UMB v spolupráci s AŠP SR a riešiteľmi projektu APVV 17-0557

 

Tematické zameranie konferencie bolo nasledovné:

27.5. 2021 – Budúci líder ako aktér zmeny v pomáhajúcich profesiách – prezentovanie projektov ŠVOUČ v odbore psychológia a v odbore učiteľstvo psychológie

28.5. 2021 – konferencia:

Pregraduálna a postgraduálna príprava lídrov v edukácii v SR a zahraničí.

Učiteľ ako líder – inovátor a „inšpirátor“ zmeny v škole.

Odborný zamestnanec školy ako líder – školský psychológ ako podporovateľ zmeny .

Lídri v edukácii: skúsenosti s presadzovaním zmien – príklady dobrej praxe absolventov Komenského inštitútu.

Všetky ďalšie informácie dostupné na:

www.lidervedukacii.sk

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podujatia realizované v roku 2020

Krízová intervencia v školách online medzinárodná vedecká konferencia

Termín: 11.11.2020 o 9:00 hod. ONLINE

Zborník dostupný online

Oznam o zmene termínu konania odborného seminára "Aktuálne otázky školskej psychológie" a konferencie "Ďuričove dni".

Obe podujatia, ktorých organizátorom či spoluorganizátorom je AŠP sa žiaľ z dôvodov súvisiacich s koronavírusom a ochorením COVID-19 uskutočnia v náhradných termínoch (spresníme ich v dostatočnom časovom predstihu).

Odborný seminár sa uskutoční v jesennom termíne v roku 2020.

Konferencia "Ďuričove dni" sa presúva až na rok 2021.

Pozvánka na odborný seminár, ktorý sa uskutoční 12.11.2020 dostupná TU

Nech sa páči, súčasťou pozvánky je aj link na prihlasovací formulár.


 

Pán prof. PhDr. Ján Grác, Dr.Sc. patrí k významným predstaviteľom pedagogickej a školskej psychológie.

V roku 2020 sa dožil významného životného jubilea, z príležitosti ktorého AŠP spoluorganizovalo

dňa 13. 3. 2020 konferenciu, ktorá sa uskutočnila v Trnave - viď pozvánka.

____________________________________________________________________________________________

Ďalšie plánované podujatia, na ktoré sa môžete v roku 2020 tešiť:

Odborný seminár: Aktuálne otázky školskej psychológie, sa bude konať 8.4. 2020, ako vždy v Banskej Bystrici. Konkrétny program seminára zverejníme v dohľadnej dobe. Ale určite sa môžete tešiť na workshop zameraný na problematiku fenoménu internetu, jeho aktuálne riziká a výzvy a v neposlednom rade krízovú intervenciu. Workshop povedie PhDr.Marek Madro (psychológ a programový riaditeľ IPečko).

 

Milé kolegyne, kolegovia,


v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19, na základe usmernenia z MŠVVaŠ, odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj rozhodnutia vedenia UMB a PF UMB zo dňa 9.3.2020, sa odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie XV."Fenomény internetu", ktorý sa mal konať dňa 8.4.2020 v CPPPaP v Banskej Bystrici  sa rušíprekladá sa predbežne na jún 2020. Po prerokovaní s členmi výkonného výboru AŠP, spoluorganizátorom CPPPaP, ako aj lektorom podujatia dr. Madrom, je predpokladaný termín konania odborného seminára 24.6.2020.

O akýchkoľvek zmenách Vás budeme včas informovať. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom a prianím pevného zdravia
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
predsedníčka AŠP

"Ďuričove dni" - konferencia, ktorá sa uskutoční 12. - 13.11. 2020.Možnosť prihlásenia sa ako aj finálny program bude zverejnený s dostatočným predstihom. Na príprave konferencie pracujeme.

 

Prehľad už realizovaných podujatí v rokoch 2017 - 2019:

Psychológia inkluzívnej školy. Konferencia, ktorá sa konala 22.10.2019

viac informácií dostupných TU.

_____________________________________________________________________________________________

Aktuálne otázky školskej psychológie XIV.

„Multisenzorická a pohybová stimulácia dieťaťa“

(viď pozvánka nižšie, ktorej súčasťou je aj program a link na prihlasovací formulár). Prihlasovanie sme už spustili.  Prihlasovať sa môžete do 6.11. 2019. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

POZVÁNKA

__________________________________________________________________________________________

"Novinky v pedagogické a školní  psychologii", ktorá sa konala v dňoch 29.-30.8.2019 na FF MU v  Brně. Viac informácii nájdete na  http://novinky.skolnipsychologie.cz.

————————————————————————————————————————————————————————

„Aktuálne otázky školskej psychológie XIII.“

Zároveň Vám chceme zaželať úspešný rok 2019 a taktiež si Vám dovoľujeme pripomenúť, že pri úhrade členského za rok 2019 do 31.3. 2019 máte vstup na vybrané podujatia organizované AŠP voľný, prípadne znížené vložné na podujatia, ktoré AŠP spoluorganizuje.

 

Odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie XIII.

„Inkluzívne vzdelávanie v našich školách- reflexia, podpora, pomoc“

Dátum: 24.04. 2019 o 9,15 hod.

Z hľadiska poskytnutia ešte väčšej rozmanitosti odborných informácií sú súčasťou odborného seminára prednáška, dva workshopy a supervízne stretnutie.

Pozvánka

Prihlasovací formulár

______________________________________________________________________________________________

Odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie XII.

„Možnosti intervencie školského psychológa v kontexte súčasnej rodiny“

Dátum: 28.11. 2018 o 9,00 hod.

Z hľadiska poskytnutia ešte väčšej rozmanitosti odborných informácií sú súčasťou odborného seminára prednáška, dva workshopy a supervízne stretnutie.

Pozvánka a prihlasovací formulár dostupný TU

__________________________________________________________________________________________________

Medzinárodná konferencia Ďuričove dni "Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie"

Termín konania:21. november 2018

Medzinárodná vedecká konferencia „Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie“ je určená pre odborníkov z oblasti vedy, výskumu a praxe - psychológov, sociológov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, učiteľov a tiež všetkých tých, ktorých zaujímajú témy podpory duševného zdravia a wellbeingu u detí a mladistvých a riešenia problémov a ťažkostí, s ktorými sa mladá generácia v ére informačných technológií stretáva.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu v partnerskej spolupráci organizujú Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, Asociácia školskej psychológie a Internetová poradňa pre mladých IPčko.

Bližšie informácie nájdete na stránke

___________________________________________

Konferencia

Školská psychológia: história a perspektívy

Termín konania: 17.10. - 18. 10. 2018

Miesto konania: Košice

Informácie o konferencii budú priebežne uverejňované na stránke konferencie https://schoolps2018.weebly.com/.

Okrem odborného programu venovaného dvom základným okruhom - školskej psychológii a 100. výročiu narodenia profesora Hvozdíka a 50 rokov výučby psychológie v Košiciach, bude konferencia aj miestom pre stretnutie učiteľov a absolventov dvoch pracovísk - Katedier psychológie v Košiciach a Prešove.

______________________________________________________________________________________________

Konferencia:  Komplexná terapia porúch učenia

Kedy? 5. - 6. máj 2018

Kde: Bratislava, Hotel Sheraton

Zvýhodnený konferenčný poplatok pre platných členov AŠP

Program konferencie, ako aj ďalšie info. dostupné na:

https://drive.google.com/open?id=1Tc4FP6YcLPuOPcxK7JuXBOcPeA-tqSLs

 

____________________________________________________________________________________________

Odborný seminár: Aktuálne otázky školskej psychológie XI.

„Práca so žiakmi so ŠVVP“

Dátum: 25.4. 2018 o 9,00 hod.

Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová ul. 13, Banská Bystrica, Blok C - miestnosť C002. (ako sa k nám dostanete? – pozri navigácia)

Cieľová skupina: odborní zamestnanci škôl a poradenských zariadení,
študenti 2. ročníka Mgr. štúdia psychológie

Program odborného seminára:
1. 9,00 – 9,15 Úvod, privítanie účastníkov, základné informácie o aktualitách, zmenách v AŠP i jej najbližšie perspektívy.
2. 9,20 – 10,00 Prednáška: Žiaci so ŠVVP ako „bežná“ súčasť edukácie v základných a stredných školách – Mgr. Janka Pilková, PhD. (členka Katedry psychológie PF UMB, školský špeciálny pedagóg)
3. Workshopy:
10,15 – 11,45 Neurofyziologické ťažkosti pri poruchách učenia, správania a koncentrácie v kontexte komplexnej terapie. – Mgr. Katarína Sipos (riaditeľka centra AVARE, INPP/JIAS/BI terapeutka, www.avare.sk)
12,00 – 13,30 Svet detí so ŠVVP (Zážitkové aktivity pre školských psychológov pracujúcich s integrovanými žiakmi) – Svetlana Síthová (riaditeľka centra MIRABILIS, www.svetlanamirabilis.wixsite.com)
4. 13,30 – 13,45 Ukončenie seminára a jeho reflexia
5. 14,00 – 18,00 Supervízne stretnutie – pod vedením Mgr. Mária Paľová. PhD. (certifikovaný supervízor) pre extra platiacich účastníkov k aktuálnej téme odborného seminára

 

Celé znenie pozvánky dostupné na:

https://drive.google.com/file/d/1QTWG2UJvGWwMIVdnQZ41JsvWIWAks2Dj/view?usp=sharing

 


 

Ponuka akreditovaných vzdelávaní:

  • Špecializačné akreditované vzdelávanie "Supervízor pre psychológov a školských psychológov"

viac informácií na: http://www.uninova.sk/sk/fakulty/fakulta-psychologie/supervizor-psychologov/


  • Akreditované vzdelávanie pre pedagogických ako aj odborným zamestnancov v oblasti sociálno-emocionálneho rozvoja detí v materských školách a na 1. stupni základných škôl - Projekt Druhý krok.

viac informácií dostupných na:

http://www.druhykrok.eu/druhy-krok/

http://www.druhykrok.eu/pre-ucitelov-a-skoly/terminy-prihlasky-a-cennik/


Blížiace sa konferencie a odborné semináre:

  • Novinky v pedagogické a školní psychologii 2017

Brno 8. - 9. november 2017

viac info dostupných na: http://novinky.skolnipsychologie.cz/

  • Sexuality X.,

Bratislava 9.- 10. november 2017

viac info. dostupných tu


Závery z podujatí

 

Závery z medzinárodnej vedeckej konferencie Ďuričove dni, konanej dňa 10.-11.11.2016

na PF UKF v Nitre

Záver konferencie uskutočnila doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc., predsedníčka AŠP SR. Konštatovala, že konferencia bola organizačne skvele pripravená, mala vysokú odbornú úroveň, o čom svedčil aj počet aktívnych i pasívnych účastníkov. Opätovne poďakovala spoluorganizátorom – Katedre pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre, zároveň poďakovala domácim, ale aj zahraničným účastníkom za ich aktívnu účasť na konferencií.

Informovala o výsledkoch 12. Zjazdu AŠP, na ktorom bol zvolený Výbor AŠP. Taktiež informovala o zasadnutí Výboru AŠP 10.11.2016, na ktorom boli zvolení členovia Výkonného výboru v zložení:

Prof. Gajdošová, doc. Valihorová, doc. Kaliská, doc. Gajdošová, dr. Pilková, dr. Herenyiová a dr. Gatial. Za predsedníčku AŠP bola zvolená doc. Valihorová. Výsledky budú zverejnené na stránke AŠP. Taktiež uviedla, že mimoriadnymi členmi výboru AŠP sú kolegovia z ČR – prof. Mareš, prof. Štech, doc. Lazarová,. Dr. Mareš a ďalší.

Zároveň informovala o tom, že výstupy z konferencie – recenzované príspevky budú publikované v časopise Školní psycholog/Školský psychológ.

Z vystúpení v plenárnej časti konferencie, ako aj z rokovania jednotlivých sekcií vyplynuli nasledovné závery:

1. V edukačnej praxi (aj v činnosti školských psychológov) napĺňať Európsku a slovenskú stratégiu zdravia do roku 2020. Uvedené je potrebné akcentovať aj v príprave učiteľov a psychológov.

2. Publikované výskumné zistenia, ako aj problémy, ktoré sa v edukačnej praxi vyskytujú, jednoznačne naznačili potrebu zvyšovať počty školských psychológov na ZŽ i SŠ. Uvedenú skutočnosť podporili i výsledky hodnotenia projektu PRINED (učitelia, rodičia, žiaci)

3. Skvalitňovať spoluprácu školských psychológov s pedagogickými zamestnancami školy, osobitne s vedením školy, s rodičmi, ako aj s ďalšími odbornými zamestnancami školy, resp. pracoviskami (CPPPaP a i.).

4. Konferencia naznačila významnú potrebu ďalšieho vzdelávania školských psychológov a s tým súvisiacim koncipovaním systému ďalšieho vzdelávania, ako aj realizovania v spolupráci s AŠP, akademickými pracoviskami a pod.

5. Výzva pre školských psychológov, ale aj učiteľov a rodičov – angažovať sa v školskej politike, diskutovať na rôznej úrovni, publikovať a tým vysielať signály na MŠ SR a na iné inštitúcie o potrebe školských psychológov v školách.

6. Primárnu prevenciu výskytu sociálno-patologický javov na školách realizovať zodpovednejšie, nielen ju proklamovať.

7. Potreba riešenia problematiky diagnostickej činnosti školských psychológov.

8. Venovať na školách pozornosť práci so žiakmi po rozvode ich rodičov (k tomu potreba pripraviť pre školských psychológov metodický materiál).

V závere doc. Valihorová oznámila, že konferencia Novinky v pedagogické a školní psychológií sa uskutoční 8.-9.11. 2017 na PF v Brne.

V Nitre 11.11.2016 Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zrealizované akcie:

22.11.2016 - odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie IX. ďalšie informácie nájdete tu.

10.11. 2016 - 11.11. 2016 - konferencia Ďuričové dni 2016. Viac info. na:
http://www.kpsp.pf.ukf.sk/konferencia/duricove_dni_2016_informacie.pdf

14.6.2013 - odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie V., v čase 9:30 - 13:00, CPPPaP Banská Bystrica, Mládežnícka 34, POZVÁNKA

30.-31.8.2013 - konferencia Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii, ZlínPOZVÁNKA, webová stránka konferencie: www.asp.fhs.utb.cz

14.-15.11.2013 - konferencia Psychológia (v) škole, Bratislava. Viac informácií tu: http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=konferencia2013

8.11.2012 - konferencia Škola a prevencia nelátkových závislostí detí a mladistvých, Bratislava

5.-6.10.2012 - konferencia Ďuričove dni - Intervencia školského psychológa v škole, Univerzita Komenského, Katedra psychológie, Bratislava

20.-21.9.2012 - konferencia Školský psychológ pre 21. storočie, Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, Bratislava

29.6.-1.7.2011 - konferencia Psychologická diagnostika dětí a dospívajícich, Fakulta sociálnych štúdií MU v Brne.

11.11. – 12.11.2010 sa na pôde Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici zrealizovala medzinárodná vedecká  konferencia ĎURIČOVE DNI s témou „ZDRAVÁ ŠKOLA“

Podujatie je tradíciou stretnutí členov a priaznivcov AŠP SR a ČR „Novinky v pedagogické a školní psychologii“ organizovaných v Českej republike.

Ďalšie aktivity v spolupráci s občianskym združením PROFKREATIS, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava

r.2005- Organizácia 1. ružinovskej konferencie pod záštitou starostu MČ Bratislava – Ružinov s názvom „Spoločne proti násiliu za bránami škôl“ určenej učiteľom, psychológom a iným pracovníkom zaoberajúcich sa starostlivosťou o žiakov v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Ružinov, s Filozofickou fakultou UK v Bratislave a Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre zorganizovalo. Vydanie zborníka z konferencie s rovnomenným názvom.
r.2007- Organizácia 2. ružinovskej konferencie pod záštitou starostu MČ „Multikultúrne tolerantná škola “Rozvoj tolerancie žiakov k migrantom v školskom vzdelávacom programe“ určenej učiteľom, špeciálnym pedagógom a psychológom v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava-Ružinov. Vydanie zborníka z konferencie s rovnakým názvom.   
r.2008- Organizácia 3. medzinárodnej ružinovskej konferencie pod záštitou starostu MČ Bratislava – Ružinov opäť určenej školským psychológom a učiteľom, na ktorej sa ako lektori zúčastnili predstavitelia školských psychológov Európskej únie z organizácie NEPES (Network for European Psychologists in the Educational System) pri EFPA z Bruselu, ktorí hovorili o problémoch v školstve a pedagogickopsychologických službách škole v ich krajinách.
r.2009- Organizácia 4.medzinárodnej ružinovskej konferencia pod záštitou starostu MŠ Bratislava –Ružinov a Úradu verejného zdravotníctva SR s názvom „Podpora a ochrana zdravia detí a detských práv v pomáhajúcich profesiách“ s CRED-PRO tréningom pre záujemcov, ktorý realizoval Prof. Stuart Hart, International Institue for Child Rights and Development, Canada