Pozývame Vás na

konferencie, odborné semináre a ďalšie vzdelávanie v roku 2019

 

Vážené školské psychologičky, vážení školskí psychológovia ako aj sympatizanti školskej psychológie,

dávame Vám do pozornosti predĺžené prihlasovanie sa na konferenciu (do 4.10.2019)

Psychológia inkluzívnej školy

Konferencia sa bude konať dňa 22.10.2019

viac informácií dostupných TU.

_____________________________________________________________________________________________

Vážené školské psychologičky, vážení školskí psychológovia ako aj sympatizanti školskej psychológie,

dávame Vám do pozornosti odborný seminár

Aktuálne otázky školskej psychológie XIV.

„Multisenzorická a pohybová stimulácia dieťaťa“

(viď pozvánka nižšie, ktorej súčasťou je aj program a link na prihlasovací formulár). Prihlasovanie sme už spustili.  Prihlasovať sa môžete do 6.11. 2019. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

POZVÁNKA

__________________________________________________________________________________________

Vážené kolegyne a kolegovia,
srdečne Vás pozývame na konferenciu "Novinky v pedagogické a školní  psychologii", ktorá se bude konať  v dňoch 29.-30.8.2019 na FF MU v  Brně. Viac informácii nájdete na  http://novinky.skolnipsychologie.cz.

————————————————————————————————————————————————————————

Vážené školské psychologičky, vážení školskí psychológovia ako aj sympatizanti školskej psychológie,

dávame Vám do pozornosti odborný seminár „Aktuálne otázky školskej psychológie XIII.“ (viď pozvánka nižšie).

Zároveň Vám chceme zaželať úspešný rok 2019 a taktiež si Vám dovoľujeme pripomenúť, že pri úhrade členského za rok 2019 do 31.3. 2019 máte vstup na vybrané podujatia organizované AŠP voľný, prípadne znížené vložné na podujatia, ktoré AŠP spoluorganizuje.

 

Odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie XIII.

„Inkluzívne vzdelávanie v našich školách- reflexia, podpora, pomoc“

Dátum: 24.04. 2019 o 9,15 hod.

Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová ul. 13, Banská Bystrica

Cieľová skupina: odborní zamestnanci škôl a poradenských zariadení

študenti 2. ročníka Mgr. štúdia psychológie

Z hľadiska poskytnutia ešte väčšej rozmanitosti odborných informácií sú súčasťou odborného seminára prednáška, dva workshopy a supervízne stretnutie.


Pozvánka

Prihlasovací formulár

______________________________________________________________________________________________

Odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie XII.

„Možnosti intervencie školského psychológa v kontexte súčasnej rodiny“

Dátum: 28.11. 2018 o 9,00 hod.

Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová ul. 13, Banská Bystrica

Cieľová skupina: odborní zamestnanci škôl a poradenských zariadení

študenti 2. ročníka Mgr. štúdia psychológie

Vážené kolegyne a kolegovia,

srdečne Vás pozývame na odborný seminár organizovaný Asociáciou školskej psychológie a Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Z hľadiska poskytnutia ešte väčšej rozmanitosti odborných informácií sú súčasťou odborného seminára prednáška, dva workshopy a supervízne stretnutie.

 

Pozvánka a prihlasovací formulár dostupný TU

__________________________________________________________________________________________________

Medzinárodná konferencia

Ďuričove dni

"Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie"

Termín konania:21. november 2018

Miesto konania: Bratislava, FAKULTA PSYCHOLÓGIE PEVŠ, TOMÁŠIKOVA 20.

Medzinárodná vedecká konferencia „Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie“ je určená pre odborníkov z oblasti vedy, výskumu a praxe - psychológov, sociológov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, učiteľov a tiež všetkých tých, ktorých zaujímajú témy podpory duševného zdravia a wellbeingu u detí a mladistvých a riešenia problémov a ťažkostí, s ktorými sa mladá generácia v ére informačných technológií stretáva.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu v partnerskej spolupráci organizujú Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, Asociácia školskej psychológie a Internetová poradňa pre mladých IPčko.

Bližšie informácie nájdete na stránke

 

________________________________________________________________________

Konferencia

Školská psychológia: história a perspektívy

 

Termín konania: 17.10. - 18. 10. 2018

Miesto konania: Košice

Informácie o konferencii budú priebežne uverejňované na stránke konferencie https://schoolps2018.weebly.com/.

Okrem odborného programu venovaného dvom základným okruhom - školskej psychológii a 100. výročiu narodenia profesora Hvozdíka a 50 rokov výučby psychológie v Košiciach, bude konferencia aj miestom pre stretnutie učiteľov a absolventov dvoch pracovísk - Katedier psychológie v Košiciach a Prešove.

 

______________________________________________________________________________________________

Konferencia:  Komplexná terapia porúch učenia

Kedy? 5. - 6. máj 2018

Kde: Bratislava, Hotel Sheraton

 

Zvýhodnený konferenčný poplatok pre platných členov AŠP

Program konferencie, ako aj ďalšie info. dostupné na:

https://drive.google.com/open?id=1Tc4FP6YcLPuOPcxK7JuXBOcPeA-tqSLs

 

____________________________________________________________________________________________

Odborný seminár: Aktuálne otázky školskej psychológie XI.

„Práca so žiakmi so ŠVVP“

Dátum: 25.4. 2018 o 9,00 hod.

Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová ul. 13, Banská Bystrica, Blok C - miestnosť C002. (ako sa k nám dostanete? – pozri navigácia)

Cieľová skupina: odborní zamestnanci škôl a poradenských zariadení,
študenti 2. ročníka Mgr. štúdia psychológie

Program odborného seminára:
1. 9,00 – 9,15 Úvod, privítanie účastníkov, základné informácie o aktualitách, zmenách v AŠP i jej najbližšie perspektívy.
2. 9,20 – 10,00 Prednáška: Žiaci so ŠVVP ako „bežná“ súčasť edukácie v základných a stredných školách – Mgr. Janka Pilková, PhD. (členka Katedry psychológie PF UMB, školský špeciálny pedagóg)
3. Workshopy:
10,15 – 11,45 Neurofyziologické ťažkosti pri poruchách učenia, správania a koncentrácie v kontexte komplexnej terapie. – Mgr. Katarína Sipos (riaditeľka centra AVARE, INPP/JIAS/BI terapeutka, www.avare.sk)
12,00 – 13,30 Svet detí so ŠVVP (Zážitkové aktivity pre školských psychológov pracujúcich s integrovanými žiakmi) – Svetlana Síthová (riaditeľka centra MIRABILIS, www.svetlanamirabilis.wixsite.com)
4. 13,30 – 13,45 Ukončenie seminára a jeho reflexia
5. 14,00 – 18,00 Supervízne stretnutie – pod vedením Mgr. Mária Paľová. PhD. (certifikovaný supervízor) pre extra platiacich účastníkov k aktuálnej téme odborného seminára

 

Celé znenie pozvánky dostupné na:

https://drive.google.com/file/d/1QTWG2UJvGWwMIVdnQZ41JsvWIWAks2Dj/view?usp=sharing

 


 

Ponuka akreditovaných vzdelávaní:

  • Špecializačné akreditované vzdelávanie "Supervízor pre psychológov a školských psychológov"

viac informácií na: http://www.uninova.sk/sk/fakulty/fakulta-psychologie/supervizor-psychologov/


  • Akreditované vzdelávanie pre pedagogických ako aj odborným zamestnancov v oblasti sociálno-emocionálneho rozvoja detí v materských školách a na 1. stupni základných škôl - Projekt Druhý krok.

viac informácií dostupných na:

http://www.druhykrok.eu/druhy-krok/

http://www.druhykrok.eu/pre-ucitelov-a-skoly/terminy-prihlasky-a-cennik/


Blížiace sa konferencie a odborné semináre:

  • Novinky v pedagogické a školní psychologii 2017

Brno 8. - 9. november 2017

viac info dostupných na: http://novinky.skolnipsychologie.cz/

 

  • Sexuality X.,

Bratislava 9.- 10. november 2017

viac info. dostupných tu


Závery z podujatí

 

Závery z medzinárodnej vedeckej konferencie Ďuričove dni, konanej dňa 10.-11.11.2016

na PF UKF v Nitre

Záver konferencie uskutočnila doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc., predsedníčka AŠP SR. Konštatovala, že konferencia bola organizačne skvele pripravená, mala vysokú odbornú úroveň, o čom svedčil aj počet aktívnych i pasívnych účastníkov. Opätovne poďakovala spoluorganizátorom – Katedre pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre, zároveň poďakovala domácim, ale aj zahraničným účastníkom za ich aktívnu účasť na konferencií.

Informovala o výsledkoch 12. Zjazdu AŠP, na ktorom bol zvolený Výbor AŠP. Taktiež informovala o zasadnutí Výboru AŠP 10.11.2016, na ktorom boli zvolení členovia Výkonného výboru v zložení:

Prof. Gajdošová, doc. Valihorová, doc. Kaliská, doc. Gajdošová, dr. Pilková, dr. Herenyiová a dr. Gatial. Za predsedníčku AŠP bola zvolená doc. Valihorová. Výsledky budú zverejnené na stránke AŠP. Taktiež uviedla, že mimoriadnymi členmi výboru AŠP sú kolegovia z ČR – prof. Mareš, prof. Štech, doc. Lazarová,. Dr. Mareš a ďalší.

Zároveň informovala o tom, že výstupy z konferencie – recenzované príspevky budú publikované v časopise Školní psycholog/Školský psychológ.

Z vystúpení v plenárnej časti konferencie, ako aj z rokovania jednotlivých sekcií vyplynuli nasledovné závery:

1. V edukačnej praxi (aj v činnosti školských psychológov) napĺňať Európsku a slovenskú stratégiu zdravia do roku 2020. Uvedené je potrebné akcentovať aj v príprave učiteľov a psychológov.

2. Publikované výskumné zistenia, ako aj problémy, ktoré sa v edukačnej praxi vyskytujú, jednoznačne naznačili potrebu zvyšovať počty školských psychológov na ZŽ i SŠ. Uvedenú skutočnosť podporili i výsledky hodnotenia projektu PRINED (učitelia, rodičia, žiaci)

3. Skvalitňovať spoluprácu školských psychológov s pedagogickými zamestnancami školy, osobitne s vedením školy, s rodičmi, ako aj s ďalšími odbornými zamestnancami školy, resp. pracoviskami (CPPPaP a i.).

4. Konferencia naznačila významnú potrebu ďalšieho vzdelávania školských psychológov a s tým súvisiacim koncipovaním systému ďalšieho vzdelávania, ako aj realizovania v spolupráci s AŠP, akademickými pracoviskami a pod.

5. Výzva pre školských psychológov, ale aj učiteľov a rodičov – angažovať sa v školskej politike, diskutovať na rôznej úrovni, publikovať a tým vysielať signály na MŠ SR a na iné inštitúcie o potrebe školských psychológov v školách.

6. Primárnu prevenciu výskytu sociálno-patologický javov na školách realizovať zodpovednejšie, nielen ju proklamovať.

7. Potreba riešenia problematiky diagnostickej činnosti školských psychológov.

8. Venovať na školách pozornosť práci so žiakmi po rozvode ich rodičov (k tomu potreba pripraviť pre školských psychológov metodický materiál).

V závere doc. Valihorová oznámila, že konferencia Novinky v pedagogické a školní psychológií sa uskutoční 8.-9.11. 2017 na PF v Brne.

V Nitre 11.11.2016 Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zrealizované akcie:

22.11.2016 - odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie IX. ďalšie informácie nájdete tu.

10.11. 2016 - 11.11. 2016 - konferencia Ďuričové dni 2016. Viac info. na:
http://www.kpsp.pf.ukf.sk/konferencia/duricove_dni_2016_informacie.pdf

14.6.2013 - odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie V., v čase 9:30 - 13:00, CPPPaP Banská Bystrica, Mládežnícka 34, POZVÁNKA

30.-31.8.2013 - konferencia Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii, ZlínPOZVÁNKA, webová stránka konferencie: www.asp.fhs.utb.cz

14.-15.11.2013 - konferencia Psychológia (v) škole, Bratislava. Viac informácií tu: http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=konferencia2013

8.11.2012 - konferencia Škola a prevencia nelátkových závislostí detí a mladistvých, Bratislava

5.-6.10.2012 - konferencia Ďuričove dni - Intervencia školského psychológa v škole, Univerzita Komenského, Katedra psychológie, Bratislava

20.-21.9.2012 - konferencia Školský psychológ pre 21. storočie, Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, Bratislava

29.6.-1.7.2011 - konferencia Psychologická diagnostika dětí a dospívajícich, Fakulta sociálnych štúdií MU v Brne.

11.11. – 12.11.2010 sa na pôde Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici zrealizovala medzinárodná vedecká  konferencia ĎURIČOVE DNI s témou „ZDRAVÁ ŠKOLA“

Podujatie je tradíciou stretnutí členov a priaznivcov AŠP SR a ČR „Novinky v pedagogické a školní psychologii“ organizovaných v Českej republike.

Ďalšie aktivity v spolupráci s občianskym združením PROFKREATIS, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava

r.2005- Organizácia 1. ružinovskej konferencie pod záštitou starostu MČ Bratislava – Ružinov s názvom „Spoločne proti násiliu za bránami škôl“ určenej učiteľom, psychológom a iným pracovníkom zaoberajúcich sa starostlivosťou o žiakov v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Ružinov, s Filozofickou fakultou UK v Bratislave a Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre zorganizovalo. Vydanie zborníka z konferencie s rovnomenným názvom.
r.2007- Organizácia 2. ružinovskej konferencie pod záštitou starostu MČ „Multikultúrne tolerantná škola “Rozvoj tolerancie žiakov k migrantom v školskom vzdelávacom programe“ určenej učiteľom, špeciálnym pedagógom a psychológom v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava-Ružinov. Vydanie zborníka z konferencie s rovnakým názvom.   
r.2008- Organizácia 3. medzinárodnej ružinovskej konferencie pod záštitou starostu MČ Bratislava – Ružinov opäť určenej školským psychológom a učiteľom, na ktorej sa ako lektori zúčastnili predstavitelia školských psychológov Európskej únie z organizácie NEPES (Network for European Psychologists in the Educational System) pri EFPA z Bruselu, ktorí hovorili o problémoch v školstve a pedagogickopsychologických službách škole v ich krajinách.
r.2009- Organizácia 4.medzinárodnej ružinovskej konferencia pod záštitou starostu MŠ Bratislava –Ružinov a Úradu verejného zdravotníctva SR s názvom „Podpora a ochrana zdravia detí a detských práv v pomáhajúcich profesiách“ s CRED-PRO tréningom pre záujemcov, ktorý realizoval Prof. Stuart Hart, International Institue for Child Rights and Development, Canada