Pozývame Vás na

konferencie, odborné semináre a ďalšie vzdelávanie v roku 2017/2018

Ponuka akreditovaných vzdelávaní:

  • Špecializačné akreditované vzdelávanie "Supervízor pre psychológov a školských psychológov"

viac informácií na: http://www.uninova.sk/sk/fakulty/fakulta-psychologie/supervizor-psychologov/


  • Akreditované vzdelávanie pre pedagogických ako aj odborným zamestnancov v oblasti sociálno-emocionálneho rozvoja detí v materských školách a na 1. stupni základných škôl - Projekt Druhý krok.

viac informácií dostupných na:

http://www.druhykrok.eu/druhy-krok/

http://www.druhykrok.eu/pre-ucitelov-a-skoly/terminy-prihlasky-a-cennik/


Blížiace sa konferencie a odborné semináre:

  • Novinky v pedagogické a školní psychologii 2017

Brno 8. - 9. november 2017

viac info dostupných na: http://novinky.skolnipsychologie.cz/

 

  • Sexuality X.,

Bratislava 9.- 10. november 2017

viac info. dostupných tu


Závery z podujatí

 

Závery z medzinárodnej vedeckej konferencie Ďuričove dni, konanej dňa 10.-11.11.2016

na PF UKF v Nitre

Záver konferencie uskutočnila doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc., predsedníčka AŠP SR. Konštatovala, že konferencia bola organizačne skvele pripravená, mala vysokú odbornú úroveň, o čom svedčil aj počet aktívnych i pasívnych účastníkov. Opätovne poďakovala spoluorganizátorom – Katedre pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre, zároveň poďakovala domácim, ale aj zahraničným účastníkom za ich aktívnu účasť na konferencií.

Informovala o výsledkoch 12. Zjazdu AŠP, na ktorom bol zvolený Výbor AŠP. Taktiež informovala o zasadnutí Výboru AŠP 10.11.2016, na ktorom boli zvolení členovia Výkonného výboru v zložení:

Prof. Gajdošová, doc. Valihorová, doc. Kaliská, doc. Gajdošová, dr. Pilková, dr. Herenyiová a dr. Gatial. Za predsedníčku AŠP bola zvolená doc. Valihorová. Výsledky budú zverejnené na stránke AŠP. Taktiež uviedla, že mimoriadnymi členmi výboru AŠP sú kolegovia z ČR – prof. Mareš, prof. Štech, doc. Lazarová,. Dr. Mareš a ďalší.

Zároveň informovala o tom, že výstupy z konferencie – recenzované príspevky budú publikované v časopise Školní psycholog/Školský psychológ.

Z vystúpení v plenárnej časti konferencie, ako aj z rokovania jednotlivých sekcií vyplynuli nasledovné závery:

1. V edukačnej praxi (aj v činnosti školských psychológov) napĺňať Európsku a slovenskú stratégiu zdravia do roku 2020. Uvedené je potrebné akcentovať aj v príprave učiteľov a psychológov.

2. Publikované výskumné zistenia, ako aj problémy, ktoré sa v edukačnej praxi vyskytujú, jednoznačne naznačili potrebu zvyšovať počty školských psychológov na ZŽ i SŠ. Uvedenú skutočnosť podporili i výsledky hodnotenia projektu PRINED (učitelia, rodičia, žiaci)

3. Skvalitňovať spoluprácu školských psychológov s pedagogickými zamestnancami školy, osobitne s vedením školy, s rodičmi, ako aj s ďalšími odbornými zamestnancami školy, resp. pracoviskami (CPPPaP a i.).

4. Konferencia naznačila významnú potrebu ďalšieho vzdelávania školských psychológov a s tým súvisiacim koncipovaním systému ďalšieho vzdelávania, ako aj realizovania v spolupráci s AŠP, akademickými pracoviskami a pod.

5. Výzva pre školských psychológov, ale aj učiteľov a rodičov – angažovať sa v školskej politike, diskutovať na rôznej úrovni, publikovať a tým vysielať signály na MŠ SR a na iné inštitúcie o potrebe školských psychológov v školách.

6. Primárnu prevenciu výskytu sociálno-patologický javov na školách realizovať zodpovednejšie, nielen ju proklamovať.

7. Potreba riešenia problematiky diagnostickej činnosti školských psychológov.

8. Venovať na školách pozornosť práci so žiakmi po rozvode ich rodičov (k tomu potreba pripraviť pre školských psychológov metodický materiál).

V závere doc. Valihorová oznámila, že konferencia Novinky v pedagogické a školní psychológií sa uskutoční 8.-9.11. 2017 na PF v Brne.

V Nitre 11.11.2016 Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zrealizované akcie:

22.11.2016 - odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie IX. ďalšie informácie nájdete tu.

10.11. 2016 - 11.11. 2016 - konferencia Ďuričové dni 2016. Viac info. na:
http://www.kpsp.pf.ukf.sk/konferencia/duricove_dni_2016_informacie.pdf

14.6.2013 - odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie V., v čase 9:30 - 13:00, CPPPaP Banská Bystrica, Mládežnícka 34, POZVÁNKA

30.-31.8.2013 - konferencia Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii, ZlínPOZVÁNKA, webová stránka konferencie: www.asp.fhs.utb.cz

14.-15.11.2013 - konferencia Psychológia (v) škole, Bratislava. Viac informácií tu: http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=konferencia2013

8.11.2012 - konferencia Škola a prevencia nelátkových závislostí detí a mladistvých, Bratislava

5.-6.10.2012 - konferencia Ďuričove dni - Intervencia školského psychológa v škole, Univerzita Komenského, Katedra psychológie, Bratislava

20.-21.9.2012 - konferencia Školský psychológ pre 21. storočie, Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, Bratislava

29.6.-1.7.2011 - konferencia Psychologická diagnostika dětí a dospívajícich, Fakulta sociálnych štúdií MU v Brne.

11.11. – 12.11.2010 sa na pôde Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici zrealizovala medzinárodná vedecká  konferencia ĎURIČOVE DNI s témou „ZDRAVÁ ŠKOLA“

Podujatie je tradíciou stretnutí členov a priaznivcov AŠP SR a ČR „Novinky v pedagogické a školní psychologii“ organizovaných v Českej republike.

Ďalšie aktivity v spolupráci s občianskym združením PROFKREATIS, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava

r.2005- Organizácia 1. ružinovskej konferencie pod záštitou starostu MČ Bratislava – Ružinov s názvom „Spoločne proti násiliu za bránami škôl“ určenej učiteľom, psychológom a iným pracovníkom zaoberajúcich sa starostlivosťou o žiakov v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Ružinov, s Filozofickou fakultou UK v Bratislave a Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre zorganizovalo. Vydanie zborníka z konferencie s rovnomenným názvom.
r.2007- Organizácia 2. ružinovskej konferencie pod záštitou starostu MČ „Multikultúrne tolerantná škola “Rozvoj tolerancie žiakov k migrantom v školskom vzdelávacom programe“ určenej učiteľom, špeciálnym pedagógom a psychológom v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava-Ružinov. Vydanie zborníka z konferencie s rovnakým názvom.   
r.2008- Organizácia 3. medzinárodnej ružinovskej konferencie pod záštitou starostu MČ Bratislava – Ružinov opäť určenej školským psychológom a učiteľom, na ktorej sa ako lektori zúčastnili predstavitelia školských psychológov Európskej únie z organizácie NEPES (Network for European Psychologists in the Educational System) pri EFPA z Bruselu, ktorí hovorili o problémoch v školstve a pedagogickopsychologických službách škole v ich krajinách.
r.2009- Organizácia 4.medzinárodnej ružinovskej konferencia pod záštitou starostu MŠ Bratislava –Ružinov a Úradu verejného zdravotníctva SR s názvom „Podpora a ochrana zdravia detí a detských práv v pomáhajúcich profesiách“ s CRED-PRO tréningom pre záujemcov, ktorý realizoval Prof. Stuart Hart, International Institue for Child Rights and Development, Canada