Školskí psychológovia sú pripravení vo svojej psychologickej práci používať psychodiagnostické metódy (interview, pozorovanie, sociometria, dotazník, anketa, posudzovacie škály, projektívne techniky a i.) zamerané na vyšetrenie: