Doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD., Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Doc. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Pri poskytovaní psychologických služieb žiakom, učiteľom, rodičom, výchovným poradcom, riaditeľom či iným pracovníkom, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, sa školský psychológ riadi etickým kódexom  práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa. Etický kódex práce školského psychológa vypracovala Asociácia školských psychológov, pričom vychádzala a riadila sa etickým kódexom školských psychológov v západoeurópskych krajinách a USA. Tieto upravila a prispôsobila potrebám našich škôl.
Vychádzajúc z koncepcie práce školského psychológa v našich  školských podmienkach, na základe skúseností z iných krajín, kde je školská psychológia dobre rozvinutá, pre prácu školského psychológa je dôležité zdôrazniť podľa E. Gajdošovej (1998) najmä tieto etické povinnosti, ktorými by sa mal  každý školský psychológ na škole riadiť:

Poznanie a rešpektovanie týchto noriem školskému psychológovi zaručuje jeho vysokú profesionalitu, dôveru u žiakov, učiteľov, rodičov, úspechy v práci a najmä napĺňanie jeho poslania pri humanizácii školy. Skúsenosti z pedagogickej praxe  a zo spolupráce so školským psychológom ukazujú, že prevažná väčšina školských psychológov  rešpektuje všeobecné etické požiadavky na prácu s klientom. Sú však aj také skúsenosti, že netaktným a neetickým spôsobom  školský psychológ ublížil nielen klientovi, ale aj školskej psychológii ako profesii.