Školskí psychológovia sú pripravení vo svojej psychologickej práci používať psychodiagnostické metódy (interview, pozorovanie, sociometria, dotazník, anketa, posudzovacie škály, projektívne techniky a i.) zamerané na vyšetrenie:

 • kognitívneho vývinu žiakov (napr. test kognitívneho vývinu CHIPS)
 • školskej zrelosti a školskej spôsobilosti žiakov ( napr. Goppingenský test školskej relosti alebo Kresebný test školskej spôsobilosti KTS)
 • všeobecných intelektových schopností žiakov (napr. test intelektového potenciálu TIP, OTRS,  Ravenov IQ test, IST Amtauera)
 • špecifických schopností žiakov (testy pozornosti, vnímania, predstavivosti, pamäti)
 • osobnostných vlastností, temperamentu, postojov, hodnôt žiakov (napr. JEPI-B osobnostný dotazník Eysencka alebo 14 faktorový osobnostný dotazník Cattella, postojové škály )
 • motivácie výkonu žiakov(dotazník motivácie výkonu)
 • profesijných záujmov žiakov (záujmové dotazníky THZ,Inventár záujmových zameraní ZZ, DIT, dotazník stredných škôl)
 • sociálnych vzťahov, sociálnej klímy a sociálnej súdržnosti a emocionálnej atmosféry  v triede(napr. Sociometricko ratingový dotazník SORAD Hrabala, dotazník sociálnej atmosféry  Kollárika, dotazník sociálnych vzťahov Naša trieda)
 • problémov žiakov v správaní (Škála školského spávania a škála rizikového správania Mezeru a kol., Connersovej dotazníky)
 • štýlov rodinnej výchovy (dotazník ADOR Adolescent o rodičoch alebo dotazník spôsobov  výchovy v rodine, Bar-Ilanské semiprojektívne interview, projektívne techniky)
 • štýlov učenia sa žiakov (dotazník štýlov učenia sa Mareša)