Predsedkyňa AŠP: Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Podpredsedkyňa AŠP: Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Podpredsedkyňa AŠP: Doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

Tajomníčka AŠP: Mgr. Janka Pilková, PhD.

Členovia výkonného výboru:

Doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD.

PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.

Doc. PhDr. Viktor Gatial, PhD.


ASOCIÁCIA ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE a účasť jej členov v expertných a pracovných skupinách týkajúcich sa legislatívnych rámcov inkluzívneho vzdelávania na školách a poradenského systému, ako aj pri tvorbe praktických pomôcok pre základné a stredné školstvo v období 2020/2021

Predsedkyňa AŠP Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.;

členovia za AŠP: Mgr. Janka Pilková, PhD.; PaedDr. Lucia Koštálová

Expertná skupina zameraná na dopady pandemickej situácie na žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19 pri kancelárii štátnej tajomníčky pri kancelárii štátnej tajomníčky

Výstupy:

Ako byť v škole úspešnejší

Aplikačná pomôcka pre podporu duševného zdravia v školách

PaedDr. Lucia Koštálová zastupuje AŠP ako členka:

Výboru pre primárnu prevenciu Rady vlády SR pre duševné zdravie

 

Expertnej pracovnej skupiny pre reformu poradenského systému PaP

 

 

Mgr. Janka Pilková, PhD. zastupuje AŠP ako členka:

Expertnej skupiny 3, ktorá vytvára katalóg podporných opatrení v oblastiach doplňujúcich podporu v učení sa. Úlohou pracovnej skupiny je navrhovať opatrenia, ktoré priamo nesúvisia s podporou v učení, ale významným spôsobom prispievajú k celkovej duševnej pohode detí a žiakov aj k zlepšovaniu ich vzdelávacích výsledkov.

Hlavnej koordinačnej skupiny pre podporné opatrenia k úlohe Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní.

 

Mgr. Mária Paľová, PhD.za AŠP ako členka:

Expertnej pracovnej skupiny zameranej na nastavovanie / programovanie systému EvuPP

Ide o program, ktorý sa bude týkať administrácie práce odborných zamestnancov.