V súčasnosti je AŠP  samostatná národná organizácia, ktorá združuje školských a poradenských  psychológov, učiteľov ako aj sympatizantov školskej psychológie, resp. všetkých tých, ktorým záleží na vytváraní vhodných podmienok pre kvalitnú a modernú školu.

Má za cieľ aktívne reagovať na aktuálne problémy edukačnej praxe i prostredníctvom propagácie činnosti školských psychológov medzi riaditeľmi, učiteľmi, rodičmi a v neposlednom rade medzi zriaďovateľmi škôl.

Snahou AŠP je poskytovať facilitačný background napríklad začínajúcim školským psychológom prostredníctvom rôznych pravidelne organizovaných workshopov, konferencií a seminárov

 

AŠP vydáva časopis Školský psychológ/Školní psycholog, ktorý poskytuje aktuálne informácie a skúsenosti odborníkov z praxe a závery z vedeckých výskumov. Ponúka tiež možnosť publikovania odborníkom z akademickej pôdy ale aj z praxe.

Asociácia školskej psychológie je členom Medzinárodnej asociácie International School Psychology Association (ISPA).

Uvítame, ak rozšírite členskú základňu tejto organizácie.

Členstvo:

FORMA, VZNIK a ZÁNIK v zmysle Stanov, čl. III.,Práva a povinnosti členov čl. IV

 

Členský poplatok:10 eur

Číslo účtu: SK86 8360 5207 0042 0323 9677

(VS: dátum narodenia bez interpunkčných znamienok, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko)

 

Prihláška za člena online: dostupná TU