>>Aktuality<<

Vážení kolegovia, srdečne Vás pozývame na 3. medzinárodnú vedeckú konferenciu ŠKOLA V KONTEXTE PSYCHOLÓGIE ZDRAVIA A POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE 29. – 30. 9. 2016, ktorá sa koná pod gesciou prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc., rektora Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc., dekana Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy, v medzinárodnej spolupráci s Prof. Kevinom Woodsom, Univerzita Manchester, Veľká Británia a ďalšími psychológmi z Európy aj USA reprezentujúcimi svoje krajiny v rámci medzinárodných štruktúr EFPA a ISPA. Viac informácií nájdete TU


Vážení kolegovia, pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu SPAY 2016 SOCIAL PATHOLOGY AMONG YOUTH, ktorá sa bude konať 17. marca 2016 v Aule Magnum, PEVŠ v Bratislave. Viac informácií na stránke konferencie. socworkmeetings.webnode.sk/

Asociácia školskej psychológie (AŠP)

V roku 1990 bola založená Asociácia školskej psychológie AŠP na ustanovujúcom zjazde v Košiciach a v r. 1993 sa na zjazde schválili jej stanovy, podľa ktorých asociácia pracuje. V Stanovách sú určené podmienky na členstvo pre riadnych i mimoriadnych členov a celý systém fungovania tejto organizácie.

AŠP sa po rozdelení republiky v r. 1993 transformovala na Asociáciu školskej psychológie Slovenskej a Českej republiky  (AŠP SR a ČR). Školskí psychológovia a ďalší pracovníci združení do tejto asociácie naďalej spolupracujú, pomáhajú si, odborne sa obohacujú a organizujú spoločné podujatia.

AŠP SR a ČR každoročne uskutočňuje odborné stretnutie pod názvom Novinky v pedagogickej a školskej psychológii, ktorého tradícia sa začala v Zlíne a koná sa striedavo raz v Slovenskej republike a raz v Českej republike.
V roku 2003 sa názov  tohto podujatia na Slovensku zmenil na Ďuričove dni, a to z úcty k nestorovi školskej psychológie a neúnavnému bojovníkovi za presadenie funkcie školského psychológa do pedagogickej  praxe profesorovi Ladislavovi Ďuričovi.

AŠP SR a ČR vydáva časopis Školský psychológ, do ktorého môžu prispievať jednak akademickí pracovníci, teoretici z oblasti školskej psychológie, ale aj školskí psychológovia z praxe. Práve v publikovaní skúseností školských psychológov v tomto časopise, ale aj v iných odborných periodikách, sú veľké rezervy. Je to na škodu, pretože práve poznatky a skúseností praktikov, školských psychológov by prispeli k lepšej propagácii ich činnosti medzi riaditeľmi, učiteľmi,  rodičmi, ale aj k  podpore školskej psychológie ako vedy.

AKO SA STAŤ ČLENOM AŠP?

Ak ešte nie ste zaregistrovaným členom AŠP, prosíme o vyplnenie PRIHLÁŠKY a zaslanie na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

ČLENSKÝ POPLATOK:

Povinnosťou člena AŠP je úhrada členského poplatku vo výške 10€ za 1 kalendárny rok (je to v súčasnosti jediný zdroj financií, ktoré zabezpečujú základný chod asociácie), preto prosíme všetkých členov o jeho pravidelnú úhradu na č.ú. 520700-4203239677/8360 (mBank)

 

ČLENOVIA AŠP:

V súlade so Stanovami AŠP je možné byť zaradený do jednej kategórie členstva:

a) člen = plne kvalifikovaný psychológ, a to aj riadny absolvent štúdia psychológie v kombinácii s ďalším odborom (obyčajne pedagogického smeru),

b) študent = študenti psychológie, predovšetkým tí, ktorí sa pripravujú na profesiu školského psychológa,

c) mimoriadny člen = učitelia a osoby, ktoré sú vzhľadom k výkonu svojej profesie užívateľmi psychologických služieb v školách, školských zariadeniach a ostatných výchovných a vzdelávacích inštitúciách.

Medzi základné práva a povinnosti členov AŠP patria právo byť volený do všetkých orgánov Asociácie, zúčastňovať sa všetkých podujatí, ktoré Asociácia organizuje, používať výhodu redukovaného registračného poplatku pri účasti na týchto podujatiach, obrátiť sa na Asociáciu so žiadosťou o radu, pomoc alebo oficiálnu intervenciu v prípadoch, ktoré to vyžadujú; rovnako má povinnosť upozorňovať výkonné orgány Asociácie na prípady porušovania psychologických princípov vo výchove a vzdelávaní, príp. porušovanie etických zásad práce školských psychológov.