>>Aktuality<<

Aktuálnu podobu stanov OZ Asociácia školskej psychológie, registrovaných na Ministerstve vnútra 22.12.2016 nájdete TU.

V zmysle stanov  OZ AŠP boli dňa 10.11. 2016 za členov výkonného výboru AŠP zvolení:

predseda  OZ AŠP: doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
podpredseda  OZ AŠP: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. 
tajomník OZ AŠP: Mgr. Janka Pilková, PhD.
člena za región Bratislava a okolie: PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.
člena za región Nitra a západ SR: PhDr. Viktor Gatial, PhD.
člena za región Košice a východ SR: doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD.


Asociácia školskej psychológie (AŠP) a OZ Asociácia školskej psychológie (OZ AŠP)

V roku 1990 bola založená Asociácia školskej psychológie AŠP na ustanovujúcom zjazde v Košiciach a v r. 1993 sa na zjazde schválili jej stanovy, podľa ktorých asociácia pracuje. V Stanovách sú určené podmienky na členstvo pre riadnych i mimoriadnych členov a celý systém fungovania tejto organizácie.

AŠP sa po rozdelení republiky v r. 1993 transformovala na Asociáciu školskej psychológie Slovenskej a Českej republiky  (AŠP SR a ČR). Školskí psychológovia a ďalší pracovníci združení do tejto asociácie naďalej spolupracujú, pomáhajú si, odborne sa obohacujú a organizujú spoločné podujatia.

AŠP SR a ČR každoročne uskutočňuje odborné stretnutie pod názvom Novinky v pedagogickej a školskej psychológii, ktorého tradícia sa začala v Zlíne a koná sa striedavo raz v Slovenskej republike a raz v Českej republike.
V roku 2003 sa názov  tohto podujatia na Slovensku zmenil na Ďuričove dni, a to z úcty k nestorovi školskej psychológie a neúnavnému bojovníkovi za presadenie funkcie školského psychológa do pedagogickej  praxe profesorovi Ladislavovi Ďuričovi.

AŠP SR a ČR vydáva časopis Školský psychológ, do ktorého môžu prispievať jednak akademickí pracovníci, teoretici z oblasti školskej psychológie, ale aj školskí psychológovia z praxe. Práve v publikovaní skúseností školských psychológov v tomto časopise, ale aj v iných odborných periodikách, sú veľké rezervy. Je to na škodu, pretože práve poznatky a skúseností praktikov, školských psychológov by prispeli k lepšej propagácii ich činnosti medzi riaditeľmi, učiteľmi,  rodičmi, ale aj k  podpore školskej psychológie ako vedy.

AKO SA STAŤ ČLENOM  OZ AŠP?

POZOR prebieha zmena a formovanie novej základne členov OZ AŠP. Podoba prihlášky sa bude meniť a v zmysle toho budú aj už existujúci členovia kontaktovaní.

Ak ešte nie ste zaregistrovaným členom OZ AŠP, prosíme o vyplnenie PRIHLÁŠKY a zaslanie na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

ČLENSKÝ POPLATOK:

Povinnosťou člena AŠP je úhrada členského poplatku vo výške 10€ za 1 kalendárny rok (je to v súčasnosti jediný zdroj financií, ktoré zabezpečujú základný chod asociácie), preto prosíme všetkých členov o jeho pravidelnú úhradu na č.ú. 520700-4203239677/8360 (mBank)

 

ČLENOVIA AŠP:

V súlade so Stanovami AŠP je možné byť zaradený do jednej kategórie členstva:

a) člen = plne kvalifikovaný psychológ, a to aj riadny absolvent štúdia psychológie v kombinácii s ďalším odborom (obyčajne pedagogického smeru),

b) študent = študenti psychológie, predovšetkým tí, ktorí sa pripravujú na profesiu školského psychológa,

c) mimoriadny člen = učitelia a osoby, ktoré sú vzhľadom k výkonu svojej profesie užívateľmi psychologických služieb v školách, školských zariadeniach a ostatných výchovných a vzdelávacích inštitúciách.

Medzi základné práva a povinnosti členov AŠP patria právo byť volený do všetkých orgánov Asociácie, zúčastňovať sa všetkých podujatí, ktoré Asociácia organizuje, používať výhodu redukovaného registračného poplatku pri účasti na týchto podujatiach, obrátiť sa na Asociáciu so žiadosťou o radu, pomoc alebo oficiálnu intervenciu v prípadoch, ktoré to vyžadujú; rovnako má povinnosť upozorňovať výkonné orgány Asociácie na prípady porušovania psychologických princípov vo výchove a vzdelávaní, príp. porušovanie etických zásad práce školských psychológov.