História a súčasnosť Asociácie školskej psychológie (AŠP), ako sa stať členom AŠP

V roku 1990 bola založená Asociácia školskej psychológie AŠP na ustanovujúcom zjazde v Košiciach a v r. 1993 sa na zjazde schválili jej stanovy, podľa ktorých asociácia pracuje. V Stanovách sú určené podmienky na členstvo pre riadnych i mimoriadnych členov a celý systém fungovania tejto organizácie.

AŠP sa po rozdelení republiky v r. 1993 transformovala na Asociáciu školskej psychológie Slovenskej a Českej republiky  (AŠP SR a ČR). Školskí psychológovia a ďalší pracovníci združení do tejto asociácie naďalej spolupracujú, pomáhajú si, odborne sa obohacujú a organizujú spoločné podujatia.

AŠP SR a ČR každoročne uskutočňuje odborné stretnutie pod názvom Novinky v pedagogickej a školskej psychológii, ktorého tradícia sa začala v Zlíne a koná sa striedavo raz v Slovenskej republike a raz v Českej republike.
V roku 2003 sa názov  tohto podujatia na Slovensku zmenil na Ďuričove dni, a to z úcty k nestorovi školskej psychológie a neúnavnému bojovníkovi za presadenie funkcie školského psychológa do pedagogickej  praxe profesorovi Ladislavovi Ďuričovi.

AŠP SR a ČR vydáva časopis Školský psychológ, do ktorého môžu prispievať jednak akademickí pracovníci, teoretici z oblasti školskej psychológie, ale aj školskí psychológovia z praxe. Práve v publikovaní skúseností školských psychológov v tomto časopise, ale aj v iných odborných periodikách, sú veľké rezervy. Je to na škodu, pretože práve poznatky a skúseností praktikov, školských psychológov by prispeli k lepšej propagácii ich činnosti medzi riaditeľmi, učiteľmi,  rodičmi, ale aj k  podpore školskej psychológie ako vedy.

Aktuálnu podobu stanov Asociácie školskej psychológie, registrovaných na Ministerstve vnútra 22.12.2016 nájdete TU.

V zmysle stanov AŠP boli dňa 10.11. 2016 za členov výkonného výboru AŠP zvolení:

predseda AŠP: doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
podpredseda AŠP: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. 
tajomník AŠP: Mgr. Janka Pilková, PhD.
člena za región Bratislava a okolie: PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.
člena za región Nitra a západ SR: PhDr. Viktor Gatial, PhD.
člena za región Košice a východ SR: doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD.

 


 

AKO SA STAŤ ČLENOM  AŠP?

Ak ešte nie ste zaregistrovaným členom AŠP, prosíme o vyplnenie prihlasovacieho formulára

Existujúcich členov budeme v zmysle aktualizovania osobných aj profesijných údajov kontaktovať mailovou formou, alebo nám môžete prihlasovací formulár opätovne vyplniť.

ČLENSKÝ POPLATOK:

Povinnosťou člena AŠP je v zmysle stanov úhrada členského poplatku vo výške 10€ za 1 kalendárny rok (je to v súčasnosti jediný zdroj financií, ktoré zabezpečujú základný chod asociácie), preto prosíme všetkých členov o jeho pravidelnú úhradu na č.ú.:

SK86 8360 5207 0042 0323 9677 (mBank)

 

ČLENOVIA AŠP:

V súlade so Stanovami AŠP je možné byť zaradený do jednej kategórie členstva:

a) člen = plne kvalifikovaný psychológ, a to aj riadny absolvent štúdia psychológie v kombinácii s ďalším odborom (obyčajne pedagogického smeru),

b) študent = študenti psychológie, predovšetkým tí, ktorí sa pripravujú na profesiu školského psychológa,

c) mimoriadny člen = učitelia a osoby, ktoré sú vzhľadom k výkonu svojej profesie užívateľmi psychologických služieb v školách, školských zariadeniach a ostatných výchovných a vzdelávacích inštitúciách.

Medzi základné práva a povinnosti členov AŠP patria právo byť volený do všetkých orgánov Asociácie, zúčastňovať sa všetkých podujatí, ktoré Asociácia organizuje, používať výhodu redukovaného registračného poplatku pri účasti na týchto podujatiach, obrátiť sa na Asociáciu so žiadosťou o radu, pomoc alebo oficiálnu intervenciu v prípadoch, ktoré to vyžadujú; rovnako má povinnosť upozorňovať výkonné orgány Asociácie na prípady porušovania psychologických princípov vo výchove a vzdelávaní, príp. porušovanie etických zásad práce školských psychológov.