Stanovisko AŠP k diskusii verejnosti na sociálnych sieťach, týkajúcej sa práce školského psychológa

Školský psychológ

je podstatný článok školy ako systému, ktorého práca je však paradoxne málo viditeľná navonok, zväčša prebieha za zatvorenými dverami triedy alebo pracovne a preto často vzbudzuje veľa mýtov a nepresností.

Nevedomosť a strach z nepoznaného nás častokrát vedie k chybným záverom…

Na základe diskusie verejnosti na sociálnych sieťach, ktorá vznikla po video vstupe matky, vnímame ešte väčšiu dôležitosť komunikácie nás, odbornej komunity, smerom k našim partnerom, teda rodičom, zákonným zástupcom.

Ďakujeme za vašu doterajšiu dôveru a podporu, ktorú si hlboko vážime.

Touto cestou sa snažíme osloviť rodičov, zákonných zástupcov, nakoľko nám záleží na partnerskom vzťahu a práve RODINA, rovnako ako ŠKOLA má za cieľ pozitívny rozvoj dieťaťa/žiaka.

Cítime zároveň potrebu zorientovať verejnosť v tom, KTO školský psychológ JE a ČO ROBÍ.

 • školský psychológ je odborným zamestnancom školy;
 • nie je všeodborník -  čo nie je v jeho kompetencii odporučí zákonným zástupcom riešiť návštevou iného odborníka/kolegu (klinického alebo poradenského psychológa, prípadne návštevou poradenského zariadenia CPPPaP alebo SČPP);
 • aby ho škola zamestnala MUSÍ spĺňať kvalifikovanosť v zmysle zákona (138/2019 Z.z.). Je teda riadnym absolventom vysokoškolského štúdia realizovaného na katedrách psychológie. Zároveň má častokrát doplnené vzdelanie o špecializáciu školskej psychológie ako aj ďalšie akreditované či naekreditované vzdelávania;
 • v škole nevyučuje, ale realizuje preventívne aktivity, v prípade ohrozujúcej alebo emocionálne náročnej situácie vedie v triede intervenčné aktivity;
 • pracuje so žiakmi v triedach, menších skupinách, ale aj individuálne.Taktiež pracuje hromadne či individuálne s  učiteľmi;
 • učiteľom poskytuje konzultácie (rozhovor o konkrétnych problémoch súvisiacich so vzdelávaním žiakov, triednych kolektívov);
 • pracuje s rodinou (rodičmi a zákonnými zástupcami) formou individuálnych stretnutí. Poskytuje im poradenstvo a konzultácie;
 • na škole pracuje počas vyučovania, ako aj po vyučovaní. Po dohode sa s ním môže stretnúť žiak, zákonný zástupca, učiteľ, prípadne kolega z iného zariadenia, s ktorými vedie rozhovor;
 • aktivity môže realizovať aj počas triednických hodín, ktoré sú súčasťou vyučovania a teda sú pre žiakov povinné;
 • hlavnou náplňou jeho práce nie je diagnostika žiaka! K tomu slúžia poradenské zariadenia (CPPPaP a CŠPP), ktoré diagnostiku realizujú na základe žiadosti školy alebo zákonného zástupcu. K diagnostike je potrebný informovaný súhlas zákonného zástupcu.
 • školský psychológ NEPOTREBUJE KU KAŽDEJ JEDNEJ AKTIVITE REALIZOVANEJ V TRIEDE informovaný súhlas rodiča,
 • prostredníctvom komunikačného kanála školy (edupage, škola na webe, email, ai.) informuje zákonných zástupcov o tom, akým oblastiam (témam) sa v rámci  triednych aktivít so žiakmi venuje.

Školský psychológ sa venuje témam ako napr.

 • podpora duševného zdravia žiakov a učiteľov
 • adaptácia žiakov prvých a piatych ročníkov na školu (ZŠ, SŠ)
 • podpora pozitívnych vzťahov v triede, súdržnosti a pozitívnej klímy triedy (tu môže diagnostikovať sociálne vzťahy v kolektíve)
 • podpora školskej úspešnosti
 • voľba povolania
 • efektívne učenie sa žiakov - diagnostika učebných štýlov
 • prevencia rizikového správania žiakov - záškoláctvo, šikanovanie
 • podpora pozitívneho sebaobrazu žiakov
 • prevencia porúch príjmu potravy
 • prevencia  sebapoškodzovania
 • ako aj iným aktuálnym témam, ktoré si vyžadujú jeho odbornosť a sú v jeho kompetencii.

Veríme, že práve osveta je to, čo nám pomáha spojiť  sa pre spoločný hore uvedený cieľ - POZITÍVNY OSOBNOSTNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA/ŽIAKA

Vážime si podporu a ďakujeme za jednoznačné stanovisko (zverejnené na FB) p.štátnej tajomníčke: Mgr. Svetlane Sithovej dostupné TU

Za AŠP (Asociácia školskej psychológie)

predsedníčka AŠP:  Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

a členovia výboru AŠP:
Mgr. Janka Pilková, PhD., Mgr. Mária Paľová, PhD., PaedDr. Lucia Koštálová

23.10.2021

___________________________________________________________________________________________

ASOCIÁCIA ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE a účasť jej členov v expertných a pracovných skupinách týkajúcich sa legislatívnych rámcov inkluzívneho vzdelávania na školách a poradenského systému, ako aj pri tvorbe praktických pomôcok pre základné a stredné školstvo v období 2020/2021

Predsedkyňa AŠP Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.;

členovia za AŠP: Mgr. Janka Pilková, PhD.; PaedDr. Lucia Koštálová

Expertná skupina zameraná na dopady pandemickej situácie na žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19 pri kancelárii štátnej tajomníčky pri kancelárii štátnej tajomníčky

Výstupy:

Ako byť v škole úspešnejší

Aplikačná pomôcka pre podporu duševného zdravia v školách

PaedDr. Lucia Koštálová zastupuje AŠP ako členka:

Výboru pre primárnu prevenciu Rady vlády SR pre duševné zdravie

 

Expertnej pracovnej skupiny pre reformu poradenského systému PaP

 

 

Mgr. Janka Pilková, PhD. zastupuje AŠP ako členka:

Expertnej skupiny 3, ktorá vytvára katalóg podporných opatrení v oblastiach doplňujúcich podporu v učení sa. Úlohou pracovnej skupiny je navrhovať opatrenia, ktoré priamo nesúvisia s podporou v učení, ale významným spôsobom prispievajú k celkovej duševnej pohode detí a žiakov aj k zlepšovaniu ich vzdelávacích výsledkov.

Hlavnej koordinačnej skupiny pre podporné opatrenia k úlohe Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní.

 

Mgr. Mária Paľová, PhD.za AŠP ako členka:

Expertnej pracovnej skupiny zameranej na nastavovanie / programovanie systému EvuPP

Ide o program, ktorý sa bude týkať administrácie práce odborných zamestnancov.

_______________________________________________________________________________________________

ON-LINE PODPORA A PORADENSTVO ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA PRE ŽIAKOV, RODIČOV, UČITEĽOV počas  a po pandémii súvisiacej s CoVid 19.

Milé kolegyne, kolegovia,

aktuálna náročná situácia po intenzívnych individuálnych žiadostiach, konzultáciách s vami, školskými psychológmi ako aj ostatnými súkromnými aj štátnymi odbornými zamestnancami nás vedie k vyjadreniu pretrvávajúcej podpory práve vám, školským psychológom, ktorí sa spolupodieľate na nastavení online vzdelávaní a online poradenstva svojim žiakom, ich rodičom ako aj kolegom, učiteľom.
Uvedomujeme si, že momentálny stav nenaznačuje ukončenie núdzového a zároveň krízového stavu, a naďalej nebude možné zabezpečiť štandardnú starostlivosť a osobné poradenstvo pre intaktné deti a žiakov so ŠVVP. Negatívny dopad sociálnej izolácie na jednotlivé články systému (žiak - učiteľ – rodič - škola) bude čoraz markantnejší, služby školského psychológa budú oveľa potrebnejšie. V tejto situácii práve naše spájanie a zdieľanie môže pomôcť zvládnuť túto situáciu.
Ako môže byť školský psychológ nápomocný v dištančnej forme vzdelávania a online podpory?

Vo vzťahu k žiakovi
podporuje žiakov pri zvládaní domáceho vyučovania – napr. konzultáciami a odporúčaniami ako si nastaviť denný režim podľa individuálnych potrieb s ohľadom na ich ŠVVP, či iné osobitosti
pomáha žiakom, ktorí boli v jeho starostlivosti už pred vzniknutou pandémiou, pokračovaním v tejto činnosti avšak využívaním iných foriem nadväzovania sociálnych kontaktov (Skype, EduPage, Zoom, ai.)
kontaktuje žiakov, pri ktorých bola pred mimoriadnou situáciou spolupráca so SPODaSK
poskytuje online poradenstvo

Vo vzťahu k rodičom
pomáha vzhľadom na súčasnú situáciu špecificky rodičom pri odporúčaní postupov domáceho vyučovania žiaka
pomáha rodičom zvládať nároky domáceho vyučovania dieťaťa – postupovať v súlade s odporúčaniami učiteľa, motivovať a aktivizovať k učeniu, vytvoriť napr. určitý „rozvrh“ činností žiaka, striedaním učebnej činnosti a aktívneho oddychu odporúča rodičom relevantné postupy na zachovanie primeraného rozvoja kognitívnych a exekutívnych funkcií (napr. časti rozvíjacích programov, konkrétne oblasti a postupy) komunikuje s oboma rodičmi, ktorí majú dieťa v striedavej starostlivosti, event. súdom upravenej forme výchovy a pomáha pri optimalizácii domáceho vyučovania ako aj zabezpečení vzhľadom k situácii optimálneho domáceho prostredia (nezabúdajme na záujem dieťaťa) pomáha rodičom pri riešení osobnostných, sociálno-emocionálnych problémov detí, vzájomného vzťahu rodič – dieťa, pri zvládaní strachov, obáv a úzkostí detí, pri riešení rodičovsko-detských konfliktov, pri strate sociálnych vzťahov a väzieb s kamarátmi, a i. poskytuje online poradenstvo, v prípade, potreby odporúča rodičom obrátiť sa na linky dôvery, klinického psychológa, pedopsychiatra, a i.

Vo vzťahu k učiteľom
poskytuje súčinnosť učiteľovi a pomáha mu pri realizácii dištančného vzdelávania žiakov (osobitne začlenených žiakov s vývinovými poruchami učenia alebo s narušenou komunikačnou schopnosťou - týka sa to tak vzdelávacej činnosti, ako aj overovania vedomostí žiakov a ich hodnotenia) alternatívnym spôsobom spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom pri vzdelávaní detí so ŠVVP s ohľadom na špecifickosť domáceho vzdelávania podporuje učiteľa v zachovaní jeho mentálneho zdravia poskytuje online poradenstvo

Vo vzťahu k sebe samému
na stránke školy (alebo inak online) zverejní pracovný kontakt na seba a možnosti podpory a spolupráce pre žiakov, rodičov a učiteľov, ako aj konkrétne odporúčania ako predchádzať problémom v učení / v správaní žiakov v domácom prostredí, na stránke školy (alebo inak online) zverejní aj iné relevantné kontakty zabezpečujúce pomoc napr. IPčko, Liga za duševné zdravie, VÚDPaP sleduje aktuálne dianie, usmernenia a odporúčania na stránkach ministerstva školstva sleduje odporúčania VÚDPaP-u a zohľadňuje ich odporúčania pri poskytovaní online psychologickej činnosti sebavzdelávanie (webináre, štúdium odbornej literatúry, ......) venuje dostatok času sám sebe (pasívny aj aktívny oddych, sebarozvoj, napĺňanie svojich individuálnych potrieb, nielen potrieb ostatných) stará sa sám o seba, o svoje duševné zdravie napr www.nevypustdusu.sk alebo www.nevypustdusi.cz v prípade potreby sa môžete obrátiť na AŠP

Uvedomme si, že aj kríza môže byť príležitosťou pre rast a napredovanie... „Číňania na napísanie slova „kríza“ používajú dva ťahy štetcom.Prvý ťah predstavuje nebezpečenstvo; druhý možnosť.  Ak sa ocitnete v kríze, uvedomte si nebezpečenstvo – ale rozpoznajte aj príležitosť.“ (J.F. Kennedy americký politik)
Na druhej strane by sme chceli vyzvať školských psychológov, aby zdieľali svoje efektívne a účinné postupy pri zvládaní náročných situácií prebiehajúcich dní ako spolupracujú so žiakmi, učiteľmi, rodičmi, inými odbornými zamestnancami. Zaujímavé materiály a podnety a Vaše skúsenosti budeme zdieľať prostredníctvom našej stránky AŠP (e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ).

Spracovali a garanciu preberajú:
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc. (predsedníčka AŠP)
doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. (podpredsedníčka AŠP)
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. odborná garantka

Inšpiratívne a podporné linky
Ako zvládať mimoriadny stav koronavirus: www.vudpap.sk

Podcast: Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse:

Podcast: Ako zvládnuť s deťmi túto náročnú situáciu:

Rady pre rodičov ako sa učiť doma s deťmi: 
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/04/rady_Adolesenti_final.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/03/11-rad-pre-rodicov-skola-doma.pdf?fbclid=IwAR3AO30KSrvUoIbXiCqC9ealLWEuqcSZvvXmmd1W9dfR3KhPL-6U672EaXI

Podcast : Karanténa a domáce násilie, čo s tým?

Bezplatné sprístupnenie špeciálnych vzdelávacích hier pre deti so ŠVVP

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania:
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-v-case-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/

Pre rodičov detí predškolského veku :
App pre rodičov detí mapujúca zrelosť dieťaťa formou skríningu https://welcome-idea.eu/#/home.

Kontakty
Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 /v pracovné dni od 9:00- 18:00/
Nonstop podpora VÚDPaP e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Informácie a kontakty pri domácom násilí
Bezplatná telefonická linka pre nahlasovanie prípadov na ÚPSVaR 0800 19 12 22 https://detstvobeznasilia.gov.sk/

Internetová poradňa
https://ipcko.sk/ /non-stop chat od 7.00- 0.00/

Linka detskej dôvery
https://www.linkadeti.sk/domov Telefonická linka 0907 401 749

Linka detskej istoty
http://www.ldi.sk/aktuality/novy-chat/ Telefonická linka 116 111

Linka dôvery NEZÁBUDKA
https://www.dusevnezdravie.sk/linka-dovery-je-spustena/ Telefonická linka 0800 800 566