Doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD., Katedra psychológie
Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Školská psychológia ako veda, školský psychológ ako významná funkcia v súčasnej škole budú zvyšovať svoju kvalitu aj vtedy, ak odborníci, ktorí v týchto oblastiach  pracujú, sa budú stretávať, vymieňať si svoje skúsenosti, odborné poznatky, propagovať a publikovať svoje výskumné zistenia. Práve takúto možnosť dávajú profesionálne združenia medzinárodného i národného rozmeru.
Pred viac ako 30. rokmi bola založená ISPA, International School Psychology Association,  ktorá združuje  národné asociácie  školskej psychológie, ktoré so založené vo viacerých krajinách sveta. Členmi tejto medzinárodnej asociácie sa môžu stať aj jednotlivci, školskí psychológovia, ktorí vykonávajú túto profesiu v pedagogickej praxi, alebo všetci tí, ktorí sú sympatizantmi školskej psychológie ako vedy.
Medzinárodná organizácia ISPA sa riadi stanovami, ktoré schválil jej výbor. V stanovách sú presne uvedené pravidlá, kto a za akých podmienok sa môže stať riadnym či mimoriadnym členom, aká je štruktúra vedenia, aké sú páva a povinnosti jej členov. Na čele ISPA je prezident, ktorého volí výbor ISPA na 2 roky.
ISPA od roku 1973 vydáva časopis WORLD–GO-ROUND, v ktorom sú uvedené všetky informácie, týkajúce sa podujatí a aktivít ISPA, ale aj prehľad odborných štúdií vydaných za určité obdobie. Taktiež sú publikované aktuálne  menovité zmeny v počte členov asociácie.
ISPA od roku 1975 usporadúva každoročne medzinárodné podujatie pod názvom Colloqium, ktorého cieľom je stretnutie školských psychológov a ich priaznivcov  z celého sveta. Kolokvium sa organizuje už viac ako 30 rokov vždy v inej krajine. Záujemcovia o organizovanie tejto významnej akcie sa viac rokov uchádzajú o právo organizácie, výbor ISPA posúdi všetky predpoklady v danej krajine na zvládnutie tohto veľkého celosvetového podujatia. Preverí najmä možnosti ubytovania, konferenčné priestory, možnosti na organizovanie aj vedľajšieho, resp. sociálneho programu. Na kolokvium totiž prichádzajú nielen školskí psychológovia či odborníci z tejto oblasti, ale aj ich rodinní príslušníci. Kolokvium sa uskutočňuje pravidelne v letných mesiacoch a trvá päť dní.
Program kolokvia má zvyčajne dve časti. Jedna časť je odborný program, v rámci ktorého vystúpia s vedeckými príspevkami zástupcovia usporiadajúcej krajiny, ale aj aktívni účastníci z iných krajín. Druhú časť tvorí tzv. sociálny program, ktorý je určený na spoznávanie krajiny, jej kultúrnych a historických pamiatok, prírody, tradícii a pod. Práve táto časť je určená predovšetkým rodinným príslušníkom účastníkov, ktorí sa nezúčastňujú odborného programu. Podujatie je náročné aj z hľadiska odbornej prípravy, ale aj organizácie, pretože sa ho zúčastňuje niekoľko sto účastníkov z celého sveta, zo všetkých svetadielov. Takéto podujatia organizovala aj Katedra psychológie PF UMB v Banskej Bystrici v roku 1993 ako prvá predstaviteľka z postkomunistickej krajiny získala dôveru a bola poverená usporiadaním XV. medzinárodného Kolokvia. Na podujatí sa zúčastnilo takmer 300 školských psychológov a ďalších hostí, ktorí poznávali a hodnotili jednak úroveň školskej psychológie v Slovenskej republike, jednak pomerne neznámu krajinu. Kolokvium bolo náročné, ale veľmi vydarené  a zviditeľnilo Slovensko po celom svete.