Online konferencia organizovaná IPečkom a MPC.

Konferencia sa  zameriavala na duševné zdravie pedagógov,  so snahou otvorene hovoriť o dopadoch pandémie, lockdownu a dištančného vzdelávania na duševnú imunitu pedagógov, rizikách stresu a tlaku na výkon v kontexte duševného zdravia a odolnosti a o závislostiach (nie len) na návykových látkach ako “zvládacej" stratégií riešenia duševných ťažkostí učiteľov.

Duševná imunita učiteľov

Individuálne vystúpenia členov AŠP:

Aktuálne k práci školského psychológa v kontexte duševného zdravia

Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Stres, syndróm vyhorenia a možnosti jeho zvládania

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Prvé signály vyhorenia u učiteľov

PaedDr. Lucia Koštálová

__________________________________________________________________________________________

Aktuálne otázky školskej psychológie 2021

online moderované stretnutie, ktoré sa konalo: 2. 11. 2021 v čase 10:30 - 12:00

___________________________________________________________________________________________

Líder v edukácii ako aktér zmeny

online medzinárodná vedecká konferencia "Ďuričove dni" 27.5. - 28. 5. 2021

Odkazy na záznamy z konferencie:

Príhovor doc. Valihorovej ku konferencii Líder v edukácii ako aktér zmeny “Ďuričove dni”

Spomienky bývalých študentiek na prof. L. Ďuriča – lídra v edukácii

Líderstvo ako súčasť profesijných rolí školského psychológa moderuje: PaedDr. Lucia Koštálová

Organizátor: Katedra psychológie PF UMB v spolupráci s AŠP SR a riešiteľmi projektu APVV 17-0557

 

 

Všetky informácie dostupné na:

www.lidervedukacii.sk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2020

Krízová intervencia v školách online medzinárodná vedecká konferencia

Termín: 11.11.2020 o 9:00 hod. ONLINE

Zborník dostupný online

Pán prof. PhDr. Ján Grác, Dr.Sc. patrí k významným predstaviteľom pedagogickej a školskej psychológie.

V roku 2020 sa dožil významného životného jubilea, z príležitosti ktorého AŠP spoluorganizovalo

dňa 13. 3. 2020 konferenciu, ktorá sa uskutočnila v Trnave - viď pozvánka.

 

Aktuálne otázky školskej psychológie XV

„Fenomény internetu, aktuálne riziká a výzvy a krízová intervencia“,

___________________________________________________________________________________________

Rok 2019

Psychológia inkluzívnej školy.

Konferencia, ktorá sa konala 22.10.2019

_____________________________________________________________________________________________

Aktuálne otázky školskej psychológie XIV.

„Multisenzorická a pohybová stimulácia dieťaťa“

(viď pozvánka nižšie, ktorej súčasťou je aj program a link na prihlasovací formulár). Prihlasovanie sme už spustili.  Prihlasovať sa môžete do 6.11. 2019. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

POZVÁNKA

__________________________________________________________________________________________

"Novinky v pedagogické a školní  psychologii"

ktorá sa konala v dňoch 29.-30.8.2019 na FF MU v  Brně.

————————————————————————————————————————————————————————

Aktuálne otázky školskej psychológie XIII.

„Inkluzívne vzdelávanie v našich školách- reflexia, podpora, pomoc“

Dátum: 24.04. 2019 o 9,15 hod.

Z hľadiska poskytnutia ešte väčšej rozmanitosti odborných informácií sú súčasťou odborného seminára prednáška, dva workshopy a supervízne stretnutie.

Pozvánka

Prihlasovací formulár

______________________________________________________________________________________________

Rok 2018

Aktuálne otázky školskej psychológie XII.

„Možnosti intervencie školského psychológa v kontexte súčasnej rodiny“

Dátum: 28.11. 2018 o 9,00 hod.

Z hľadiska poskytnutia ešte väčšej rozmanitosti odborných informácií sú súčasťou odborného seminára prednáška, dva workshopy a supervízne stretnutie.

__________________________________________________________________________________________________

Medzinárodná konferencia Ďuričove dni

"Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie"

Termín konania:21. november 2018

Medzinárodná vedecká konferencia „Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie“ určená pre odborníkov z oblasti vedy, výskumu a praxe - psychológov, sociológov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, učiteľov a tiež všetkých tých, ktorých zaujímajú témy podpory duševného zdravia a wellbeingu u detí a mladistvých a riešenia problémov a ťažkostí, s ktorými sa mladá generácia v ére informačných technológií stretáva.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu v partnerskej spolupráci organizujú Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, Asociácia školskej psychológie a Internetová poradňa pre mladých IPčko.

____________________________________________________________________

Konferencia

Školská psychológia: história a perspektívy

Termín konania: 17.10. - 18. 10. 2018

Okrem odborného programu venovaného dvom základným okruhom - školskej psychológii a 100. výročiu narodenia profesora Hvozdíka a 50 rokov výučby psychológie v Košiciach, bude konferencia aj miestom pre stretnutie učiteľov a absolventov dvoch pracovísk - Katedier psychológie v Košiciach a Prešove.

______________________________________________________________________________________________

Konferencia:  Komplexná terapia porúch učenia

Kedy? 5. - 6. máj 2018

Zvýhodnený konferenčný poplatok pre platných členov AŠP

Program konferencie, ako aj ďalšie info. dostupné na:

https://drive.google.com/open?id=1Tc4FP6YcLPuOPcxK7JuXBOcPeA-tqSLs

_________________________________________________________________________________________

Aktuálne otázky školskej psychológie XI.

„Práca so žiakmi so ŠVVP“

Dátum: 25.4. 2018 o 9,00 hod.

Celé znenie pozvánky dostupné na:

https://drive.google.com/file/d/1QTWG2UJvGWwMIVdnQZ41JsvWIWAks2Dj/view?usp=sharing

 


Aktuálne otázky školskej psychológie X.

 

Brno 8. - 9. november 2017

viac info dostupných na: http://novinky.skolnipsychologie.cz/

 

  • Sexuality X.,

Bratislava 9.- 10. november 2017

viac info. dostupných tu


Závery z podujatia

rok 2016

 

Závery z medzinárodnej vedeckej konferencie Ďuričove dni,

konanej dňa 10.-11.11.2016 na PF UKF v Nitre

Záver konferencie uskutočnila doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc., predsedníčka AŠP SR. Konštatovala, že konferencia bola organizačne skvele pripravená, mala vysokú odbornú úroveň, o čom svedčil aj počet aktívnych i pasívnych účastníkov. Opätovne poďakovala spoluorganizátorom – Katedre pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre, zároveň poďakovala domácim, ale aj zahraničným účastníkom za ich aktívnu účasť na konferencií.

Informovala o výsledkoch 12. Zjazdu AŠP, na ktorom bol zvolený Výbor AŠP. Taktiež informovala o zasadnutí Výboru AŠP 10.11.2016, na ktorom boli zvolení členovia Výkonného výboru v zložení:

Prof. Gajdošová, doc. Valihorová, doc. Kaliská, doc. Gajdošová, dr. Pilková, dr. Herenyiová a dr. Gatial. Za predsedníčku AŠP bola zvolená doc. Valihorová. Výsledky budú zverejnené na stránke AŠP. Taktiež uviedla, že mimoriadnymi členmi výboru AŠP sú kolegovia z ČR – prof. Mareš, prof. Štech, doc. Lazarová,. Dr. Mareš a ďalší.

Zároveň informovala o tom, že výstupy z konferencie – recenzované príspevky budú publikované v časopise Školní psycholog/Školský psychológ.

Z vystúpení v plenárnej časti konferencie, ako aj z rokovania jednotlivých sekcií vyplynuli nasledovné závery:

1. V edukačnej praxi (aj v činnosti školských psychológov) napĺňať Európsku a slovenskú stratégiu zdravia do roku 2020. Uvedené je potrebné akcentovať aj v príprave učiteľov a psychológov.

2. Publikované výskumné zistenia, ako aj problémy, ktoré sa v edukačnej praxi vyskytujú, jednoznačne naznačili potrebu zvyšovať počty školských psychológov na ZŽ i SŠ. Uvedenú skutočnosť podporili i výsledky hodnotenia projektu PRINED (učitelia, rodičia, žiaci)

3. Skvalitňovať spoluprácu školských psychológov s pedagogickými zamestnancami školy, osobitne s vedením školy, s rodičmi, ako aj s ďalšími odbornými zamestnancami školy, resp. pracoviskami (CPPPaP a i.).

4. Konferencia naznačila významnú potrebu ďalšieho vzdelávania školských psychológov a s tým súvisiacim koncipovaním systému ďalšieho vzdelávania, ako aj realizovania v spolupráci s AŠP, akademickými pracoviskami a pod.

5. Výzva pre školských psychológov, ale aj učiteľov a rodičov – angažovať sa v školskej politike, diskutovať na rôznej úrovni, publikovať a tým vysielať signály na MŠ SR a na iné inštitúcie o potrebe školských psychológov v školách.

6. Primárnu prevenciu výskytu sociálno-patologický javov na školách realizovať zodpovednejšie, nielen ju proklamovať.

7. Potreba riešenia problematiky diagnostickej činnosti školských psychológov.

8. Venovať na školách pozornosť práci so žiakmi po rozvode ich rodičov (k tomu potreba pripraviť pre školských psychológov metodický materiál).

V závere doc. Valihorová oznámila, že konferencia Novinky v pedagogické a školní psychológií sa uskutoční 8.-9.11. 2017 na PF v Brne.

V Nitre 11.11.2016 Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zrealizované podujatia v období rokov 2016 - 2009:

22.11.2016 - odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie IX. ďalšie informácie nájdete tu.

10.11. 2016 - 11.11. 2016 - konferencia Ďuričové dni 2016. Viac info. na:
http://www.kpsp.pf.ukf.sk/konferencia/duricove_dni_2016_informacie.pdf

14.6.2013 - odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie V., v čase 9:30 - 13:00, CPPPaP Banská Bystrica, Mládežnícka 34, POZVÁNKA

30.-31.8.2013 - konferencia Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii, ZlínPOZVÁNKA, webová stránka konferencie: www.asp.fhs.utb.cz

14.-15.11.2013 - konferencia Psychológia (v) škole, Bratislava. Viac informácií tu: http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=konferencia2013

8.11.2012 - konferencia Škola a prevencia nelátkových závislostí detí a mladistvých, Bratislava

5.-6.10.2012 - konferencia Ďuričove dni - Intervencia školského psychológa v škole, Univerzita Komenského, Katedra psychológie, Bratislava

20.-21.9.2012 - konferencia Školský psychológ pre 21. storočie, Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, Bratislava

29.6.-1.7.2011 - konferencia Psychologická diagnostika dětí a dospívajícich, Fakulta sociálnych štúdií MU v Brne.

11.11. – 12.11.2010 sa na pôde Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici zrealizovala medzinárodná vedecká  konferencia ĎURIČOVE DNI s témou „ZDRAVÁ ŠKOLA“

Podujatie je tradíciou stretnutí členov a priaznivcov AŠP SR a ČR „Novinky v pedagogické a školní psychologii“ organizovaných v Českej republike.

Ďalšie aktivity v spolupráci s občianskym združením PROFKREATIS, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava

r.2005- Organizácia 1. ružinovskej konferencie pod záštitou starostu MČ Bratislava – Ružinov s názvom „Spoločne proti násiliu za bránami škôl“ určenej učiteľom, psychológom a iným pracovníkom zaoberajúcich sa starostlivosťou o žiakov v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Ružinov, s Filozofickou fakultou UK v Bratislave a Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre zorganizovalo. Vydanie zborníka z konferencie s rovnomenným názvom.
r.2007- Organizácia 2. ružinovskej konferencie pod záštitou starostu MČ „Multikultúrne tolerantná škola “Rozvoj tolerancie žiakov k migrantom v školskom vzdelávacom programe“ určenej učiteľom, špeciálnym pedagógom a psychológom v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava-Ružinov. Vydanie zborníka z konferencie s rovnakým názvom.   
r.2008- Organizácia 3. medzinárodnej ružinovskej konferencie pod záštitou starostu MČ Bratislava – Ružinov opäť určenej školským psychológom a učiteľom, na ktorej sa ako lektori zúčastnili predstavitelia školských psychológov Európskej únie z organizácie NEPES (Network for European Psychologists in the Educational System) pri EFPA z Bruselu, ktorí hovorili o problémoch v školstve a pedagogickopsychologických službách škole v ich krajinách.
r.2009- Organizácia 4.medzinárodnej ružinovskej konferencia pod záštitou starostu MŠ Bratislava –Ružinov a Úradu verejného zdravotníctva SR s názvom „Podpora a ochrana zdravia detí a detských práv v pomáhajúcich profesiách“ s CRED-PRO tréningom pre záujemcov, ktorý realizoval Prof. Stuart Hart, International Institue for Child Rights and Development, Canada