Ciele OZ AŠP sú následovné: Napomáhať správnemu využívaniu psychológie v kontexte výchovy a vzdelávania. Podporovať vzájomnú komunikáciu medzi pracovníkmi, ktorí sa profesionálne zaoberajú vzdelávaním a výchovou detí a mládeže vo všetkých typoch škôl, školských zariadení a ostatných typoch výchovných a vzdelávacích inštitúcií. Presadzovať využívanie služieb školských psychológov vo všetkých typoch škôl a školských zariadení. Zasadzovať sa o dodržiavanie psychologických práv detí a mládeže. Spolupracovať pri rozvíjaní starostlivosti o deti a mládež s inými organizáciami a inštitúciami, ktoré majú vo svojom programe podobné ciele ako táto Asociácia. Tvoriť a iniciovať vzdelávacie programy, ktoré budú zabezpečovať vysokú profesionalitu výkonu práce školských psychológov. Vydávať odborný časopis, odborné publikácie, psychodiagnostické metódy, zborníky zo zjazdov a odborných podujatí.


Asociácia odmieta akúkoľvek diskrimináciu na základe príslušnosti k určitej národnosti, rase, náboženstvu alebo pohlaviu a zaväzuje svojich členov k dodržiavaniu tohto princípu pri výkone svojho povolania.


Členom sa môže stať každý plne kvalifikovaný psychológ, a to aj riadny absolvent štúdia psychológie v kombinácii s ďalším odborom (obyčajne pedagogického smeru). Do členskej základne môžu patriť aj študenti psychológie, predovšetkým tí, ktorí sa pripravujú na profesiu školského psychológa. Mimoriadnymi členmi Asociácie sa môžu stať učitelia a osoby, ktoré sú vzhľadom k výkonu svojej profesie užívateľmi psychologických služieb v školách, školských zariadeniach a ostatných výchovných a vzdelávacích inštitúciách. Členom OZ AŠP sa môžu stať aj občania Českej republiky, ktorí spĺňajú uvedené podmienky.

Stanovy Asociácia školskej psychológie

Stanovy zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 22.12.2016 nájdete TU.