Subštruktúrou EFPA (Európskej federácie psychologických asociácií) sa stalo združenie N.E.P.E.S., ktorého poslaním je podporovať rozvoj školskej a pedagogickej psychológie a profesijný status psychológov v edukačnom systéme a zastupovať približne 300 tisíc školských a pedagogických psychológov.
NEPES (the Network of European Psychologists in the Educational System) je združením európskych psychológov pôsobiacich v edukačnom systéme, ktoré bolo založené počas X. Európskeho psychologického kongresu 3. – 6. júla 2007 v Prahe pod záštitou EFPA (the European Federation of Psychologists’ Associations). EFPA ako Európska únia psychologických asociácií združuje a zastupuje psychológov všetkých špecializácií z krajín Európy.
NEPES založila the Network Steering Group, skupinu 10 reprezentantov z vybraných krajín Európy, ktorí sú volení z reprezentantov 32 národných organizácií a za zvolenie ktorých je zodpovedný organizačný výbor EFPA. V súčasnosti sú členmi Network Steering Group reprezentanti psychológov v edukačnom systéme z Belgicka, Holandska, Švédska, Nórska, Dánska, Nemecka, Francúzska a Slovenskej republiky, jeden reprezentant z EFPA a jeden z ISPA (International School Psychology Association), ktorí sa budú stretávať minimálne jedenkrát ročne, v súčasnosti však aj častejšie a riešiť veľmi naliehavé otázky prípravy a ďalšieho vzdelávania psychológov v edukačnom systéme a otázky získania EUROPSYCH diplomu.

Primárnym cieľom NEPES je rozvíjať psychológiu ako vedu a profesiu psychológa v edukačnom systéme a medzi jej čiastkové ciele patrí:

  • podporovať rozvoj pedagogickej a školskej psychológie v krajinách Európy
  • riešiť otázky vzdelávania a kvalifikácie psychológov v edukačnom systéme a ich nového postavenia v spoločnosti
  • prostredníctvom intenzívnej spolupráce podporovať ďalší kariérový rast psychológov v systéme škôl a v ďalších edukačných systémoch
  • iniciovať komunikáciu a kooperáciu medzi psychológmi v edukačnom systéme v rámci celej Európy
  • spolupodieľať sa na vzdelávacej politike vlád a štátov
  • iniciovať diskusie a výmeny názorov na edukačnú politiku v rámci Európy
  • zabezpečovať vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností z oblasti prevencie, diagnostiky a intervencie v školách
  • organizovať kooperatívne aktivity medzi pedagogickými a školskými psychológmi
  • vybudovať aktívny webový portál pre psychológov pôsobiacich v procese edukácie
  • vypracovať európsku databázu zdrojov pre psychológov v edukačnom systéme (informácie, výskumné výsledky, praktické skúsenosti, služby)

Network of European Psychologists in the Educational System
Sieť európskych psychológov v edukačnom systéme

Kontakt:
Oficiálnou adresou N.E.P.E.S je adresa EFPA:

EFPA Head Office – N.E.P.E.S
Grasmarkt
105/18 B-1000
Brussels
Belgium
Tel: +32 2 503 49 53
Fax: + 32 2 503 30 67
www.nepes.eu