Drahí rodičia, kolegyne a kolegovia


Opakovaná situácia s evakuáciou detí zo škôl pre potenciálne hrozby bombového útoku je krízová situácia a je prirodzené, že ju i tak prežívame.


Ďakujeme Vám, rodičia, že hľadáte tipy, ako pomôcť Vašim deťom zvládnuť dané situácie čo najbezpečnejšie. Ďakujeme, že ste pre vaše deti stabilným prvkom v ich domácom, prirodzene bezpečnom prostredí.

V emočne náročných situáciách pomáha byť predovšetkým pri deťoch, byť v ich blízkosti. Čo môžeme pre naše deti urobiť?

 • Buďme čo najviac pokojní, lebo to u nás hľadajú a potrebujú vnímať. Vy, ako rodičia, ste ich celý svet.
 • Ubezpečme deti, že sme im na blízku aj v nadchádzajúce dni, tak ako sú v škole ostatní dospelí, ktorí robia maximum pre ich bezpečie.
 • Ošetrime detský strach a stres - sú to prirodzené prejavy (nie prejavy zbabelosti ani nezrelosti). Sú odpoveďou na skutočné prežívanie ohrozenia vlastného života. Mnohé deti zažili evakuácia pre bombové ohrozenie prvýkrát.
 • Žiadna detská otázka nie je zlá, ponúknime možnosť deťom pýtať sa nás kedykoľvek im bude niečo nejasné.
 • Prosíme, vyhnime sa súdiacim a vyhrážajúci sa odpovediam, hoci to mnohí môžeme mať ako prirodzený ventil hnevu.
 • Rovnako prosíme, odložte dospelácke diskusie o daných situáciách pred dieťaťom.Drahé kolegyne a kolegovia,

ďakujeme , že ste v školách a ste tam pre tých najzraniteľnejších. Veľmi si to vážime a myslíme na vás v týchto náročných chvíľach. Pri práci so žiakmi bez ohľadu na to, či bola vaša škola evakuovaná alebo nie, prosíme, všímajme si všetky signály, či už verbálne alebo neverbálne. Čo môžeme pre deti na školách urobiť?

 • poskytnime zasiahnutým maximálne bezpečie,
 • zabezpečme informácie, podporu a kontakt s blízkymi,
 • nebráňme v prejave emócií,
 • pomôžme deťom komunikovať ich potreby a obavy,
 • pomôžme deťom redukovať stres a podporme ich zvládacie mechanizmy,
 • počúvajme, ale netlačme zasiahnutých k rozprávaniu, ak nechcú


V najbližších dňoch…

 • pokúsme sa prinavrátiť rutinu a stabilitu do vyučovania,
 • buďme tu pre nich, ak nás budú potrebovať,
 • smerujme ich na vlastné správanie pre najbližšie dni,
 • všetci bez rozdielu, tj. žiaci, učitelia, rodičia i my pomáhajúce profesie, potrebujeme čas, trpezlivosť, bezpečie a nádej, aby sme mali priestor pre porozumenie tomu, čo sa udialo a aby sme mohli pokračovať ďalej.


Ak Vás alebo Vašich blízkych zasiahla táto udalosť, prosíme, obráťte sa na ktorúkoľvek linku pomoci! Najdôležitejšie je nezostávať v tom sám.
 


Rizikové správanie mládeže – závislosti a primárna prevencia Žilina 7.5.2024

P o z v á n k a   n a   v z d e l á v a n i e

Rizikové správanie mládeže – závislosti a primárna prevencia

(drogové a behaviorálne závislosti)

Dátum konania: 07. 05. 2024

Miesto konania: Inštitút priemyselnej výchovy, Antona Bernoláka 51 v  Žiline

Dom odborov,  bližšie info na: https://www.ipvza.sk/

Lektorka: doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., psychologička

s psychoterapeutickým vzdelaním, vysokoškolská pedagogička pôsobiaca  v oblasti primárnej prevencie

Rozsah: 8 vyučovacích hodín

Cieľová skupina: odborní zamestnanci škôl a školských zariadení,

študenti magisterského štúdia odboru psychológia

Časový harmonogram: 8:00 - 8:30 prezentácia

8:30 - 15:00 vzdelávanie

Anotácia:

Vzdelávanie bude vedené formou sociálneho učenia v skupine, aktívnym zaangažovaním účastníkov. Učenie sa hrou, cez zážitok patrí k najefektívnejším a najúčinnejším formám vzdelávania. Akcent sa kladie na praktickú využiteľnosť preberaných princípov a rozvíjaných zručností v profesionálnej činnosti účastníkov. Súčasťou je metodika využitia hier pre priamu preventívnu prax primárno-preventívnu intervenciu so školskými triedami.

Tematicky sa podujatie zameria na problematiku drogových a behaviorálnych (nelátkových) závislostí v kontexte rizikového správania mládeže a na možnosti primárnej prevencie.

Obsahové zameranie:

 • prehĺbenie sebapoznania s dôrazom na poznanie vlastných silných a slabých stránok
 • závislosti ako sociálnopatologický jav, rizikové správanie a sebapoškodzovanie
 • trendy v problematike užívania psychoaktívnych látok a vznik látkových závislostí
 • nelátkové návykové choroby tzv. behaviorálne závislosti - (gambling a gaming, online závislosti, závislosti na vzťahoch, závislosti na sexe, schopingholizmus)
 • iné formy rizikového správania: zámerné sebapoškodzovanie a poruchy príjmu potravy
 • zameranie na psychohygienu, ako dbať na svoje zdroje (čo robiť a čomu sa vyhnúť)

Účastníci dostanú za absolvované vzdelávanie Osvedčenie ako aj pracovné materiály, ktoré budú môcť vo svojej praxi využívať.

Formulár pre prihlásenie: https://forms.gle/3Gjm78eJEqzn1dLJ8

Termín prihlásenia: do 04. 05. 2024 do 24,00 hod.

Cena:

Výška účastníckeho poplatku za osobu zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie vzdelávania, účasť prihlásenej osoby na vzdelávaní, pracovný materiál v tlačenej a/alebo elektronickej podobe, drobné občerstvenie s možnosťou zabezpečenia obeda.

Zvýhodnený poplatok je určený pre členov AŠP s riadne uhradeným členským poplatkom pre rok 2024.

Výška poplatku pre členov AŠP s uhradeným členským poplatkom za rok 2024

 • bez obeda 50 Eur
 • s obedom 56 Eur

Výška poplatku pre nečlenov AŠP

 • bez obeda 60 Eur
 • s obedom 66 Eur

Platbu za vzdelávanie je potrebné uhradiť najneskôr  do 04. 05. 2024 prevodom na účet AŠP SK86 8360 5207 0042 0323 9677. Do správy pre prijímateľa uveďte prosím svoje meno a priezvisko.

Možnosť obeda:

Počas vzdelávania budeme mať polhodinovú prestávku na obed.  Obedové menu vieme podľa záujmu účastníkov zabezpečiť v reštaurácii, ktorá sídli v rovnakej budove ako miesto konania vzdelávania. Svoj záujem o obed budete môcť zaznamenať v priloženom prihlasovacom formulári. Pre ilustráciu bližšie info o obedovom menu, jeho zložení ako aj o priestoroch reštaurácie si môžete pozrieť link https://www.restaurantdo.sk/#menu

Občerstvenie:

Počas vzdelávania bude zabezpečené drobné občerstvenie, káva, čaj a pitný režim.

Výhrady organizátora:

 • počet miest je obmedzený  - max 23 účastníkov
 • minimálny počet 12  účastníkov
 • termín prihlásenia na vzdelávanie je do 04. 05. 2024
 • zmena termínu v prípade nepredvídateľných okolností
 • storno podmienky do 04. 05. 2024 do 24:00 hod. - po tomto termíne nie je možné vrátiť plnú sumu uhradenú za vzdelávanie avšak je možné zabezpečiť za seba náhradu

Mapa miesta konania:

Vyznačená je pešia trasa zo Železničnej stanice v Žiline v trvaní 15 minút. Parkovanie je možné dohodnúť individuálne, prosíme Vás, ak budete mať záujem, uveďte to do formulára v časti Poznámka. Máme k dispozícii 4 parkovacie miesta. Individuálne je možné parkovať v nákupnom centre Aupark, ktoré je vedľa budovy, v ktorej sídli Inštitút priemyselnej výchovy.

Mapa

Webinár Dokumentácia k podporným opatreniam pre školských psychológov

Asociácia školskej psychológie reaguje na aktuálne potreby a podnety z praxe o.i. aj stretnutiami s odborníkmi a stakeholdermi daných tém.

Uvedenie reformy školského zákona do praxe prinieslo so sebou množstvo otázok, s ktorými sa obraciate aj na nás.

Pre kladné skúsenosti s online vzdelávaním ponúkame ďalšiu aktuálnu tému upravenú práve pre Vás, našich členov. V spolupráci s Mgr. Svetlanou Síthovou a PhDr. Ivanou Drangovou ( https://inkluziazacinavnas.sk/) ponúkame naším členom webinár Dokumentácia k podporným opatreniam pre školských psychológov s výhradným dátumom pre vás 15.03.2024 v čase od 10:00 do 12:00. Cena za webinár je  20 €. Po vzdelávaní dostanete prezentáciu a certifikát o účasti.

 

Prihlásiť sa na webinár je možné prostredníctvom linku https://forms.gle/mUXNKcfzSCk5pHXL7.

  

S hlbokým zármutkom sme prijali tragickú správu o udalosti na Filozofickej fakulte UK v Prahe, kde obeťami boli najmä študenti. A práve študenti sú primárne naša cieľová skupina, na ktorú sa profesne zameriavame. Táto udalosť sa nás dotýka aj z hľadiska historického prepojenia našich organizácií Asociácie školskej psychológie SR a Asociace školní psychologie ČR, ktoré v minulosti pôsobili spoločne. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým a zároveň podporu kolegom z radov psychológov v školách v ČR ako aj študentom, ktorí sú zasiahnutí touto udalosťou. Ak Vás alebo Vašich blízkych zasiahla táto udalosť, prosíme, obráťte sa na ktorúkoľvek linku pomoci! Najdôležitejšie je nezostávať v tom sám.


 

Asociácia školskej psychológie má k predkladanému zneniu zákona, ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 245/2008 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2023-22 vážne výhrady.

Pripomienky boli zástupcami AŠP prerokované v rozporovom konaní,  ktoré sa konalo 2. 2. 2023. Pripomienky sa týkali oblasti inklúzie/segregácie a psychologickej diagnostiky.

Apelujeme preto na autorov predkladanej novely zákona, ako aj na poslancov NR SR, aby predkladanú podobu zákona, pre výrazne rozporuplné časti vrátili na prepracovanie príslušnému oddeleniu MŠ VVaŠ SR.

Predsedníctvo AŠP


Podpora a rozvoj duševného zdravia na školách

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy zorganizovala v marci 2023 medzinárodnú vedeckú konferenciu z príležitosti ukončenia 3-ročného medzinárodného projektu ERASMUS+ „Podpora učiteľov čeliť výzve dištančného vzdelávania“ s koordináciou kolegov z Lotyšska a v spolupráci s partermi z Litvy a zo Slovenska – prof. Ilze Briška, prof. Guna Svence a Prof. Ala Petrulyté, a pracovníkov z Fakulty psychológie PEVŠ z názvom „Podpora a rozvoj duševného zdravia v školách“.

Pozývame Vás k nahliadnutiu do výstupov z konferencie.

Konferenčný zborník

Cieľom projektu bolo uskutočniť komparatívny výskum sociálno-emocionálneho zdravia a reziliencie učiteľov v týchto 3 krajinách, pripraviť online edukačný program pre učiteľov zameraný na podporu zvládania záťaže, stresu, kríz a realizáciu krízovej intervencie v školách s E-knihou a materiálmi (podcasty, webináre, video prednášky), online individuálny a skupinový poradenský program pre učiteľov určený pre optimálne rozvíjanie ich duševného zdravia a wellbeing . Overovanie programu resp. informovanie učiteľov o programe prebehlo na školách: Gymnázium Považská Dubnica, ZŠ Dubová, Bratislava, Súkromná ZŠ, Sklenárova, Bratislava, Súkromná SOŠ sociálna a pedagogická, Sklenárova, Bratislava. Záverečná medzinárodná vedecká konferencia „Podpora a rozvoj duševného zdravia v školách“ s prezentáciou výsledkov projektu ERASMUS+ sa uskutočnila na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave dňa 17. februára 2023. Príhovor na konferencii mal prorektor PEVŠ prof. Ľudovít Hajduk,PhD., prodekanka Fakulty psychológie PhDr. Katarína Hennelová, PhD., tajomníčka Rady vlády SR za duševné zdravie PhDr. Desanka Kanderová,
PhD. riaditeľka Odboru podpory formálneho vzdelávania NIVAM Mgr. Svetlana Síthová, prezidentka
Slovenskej komory psychológov Mgr. Eva Klímová, predsedníčka Asociácie školskej psychológie SR Mgr. Lucia Košťálová a mimoriadna členka AŠP SR doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD., riaditeľ IPčka PhDr. Marek Madro, PhD. a za Fakultu psychológie PEVŠ koordinátorka projektu ERASMUS + za Slovensko prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. Na konferencii sa zúčastnili aktívne okrem slovenských psychológov aj zahraniční hostia z USA a krajín EÚ – prof. Ilze Briška a prof. Guna Svence, Univerzita v Rige, Lotyšsko, prof. Ala Petrulyté, Univerzita vo Vilňuse, Litva, dr. Michael von Bohninghausen z Holandska, dr. Dan Geldelman a dr. Ilan Manor z Izraela. Ku
konferencii prispeli svojimi vystúpeniami na videách a prezentáciách významní psychológovia zo zharaničia: prof. Michael Furlong z Kalifornskej univerzity, USA, dr. Carolyn Hubbard a dr. Tia Kim zo Spoločnosti pre deti,  USA, dr. Leopold Carreras zo Španielska, prof. Sergio Di Sano a dr. Paola D‘Elia z Univerzity ,  Taliansko a prof. Maria Guevara z Dominikánskej republiky.
V programe konferencie aktívne vystúpili psychológovia z Trnavskej univerzity, Trnava, z Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika, Košice, z Katolíckej univerzity, Ružomberok, ako aj kolegovia z Internetovej poradne pre mladých IPčko a z ďalších pracovísk. Konferencia priniesla veľa podnetných poznatkov, informácií a skúseností pre psychológov na Slovensku, ktoré môžu ihneď aplikovať do školskej praxe a zabezpečiť podporu a rozvoj duševného zdravia v školách.


Dňa 22. 11. 2022 sa online formou konal 13. Zjazd Asociácie školskej psychológie, na ktorom prebehli voľby do výboru AŠP.

Ďakujeme kolegom, ktorí v období 2016 - 2022 participovali na fungovaní AŠP, veríme, že sa myšlienky a ciele AŠP bude dariť ďalej šíriť a rozvíjať.

Dňa 12. 12. 2022 sa online formou konalo 1. stretnutie členov výboru AŠP, ktorý bude zasadať v novom zložení v období 2023 - 2026. Zároveň sa konali online voľby členov do výkonného výboru. Dovoľujeme si Vás infomovať o jeho novom zložení.

Predsedkyňa: PaedDr. Lucia Koštálová

Podpredsedkyne: Mgr. Mária Paľová, PhD.; Mgr. Janka Pilková, PhD.; Doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

Členovia: Mgr. Miroslava Kocúrová, PhD.; PhDr. Henrieta Roľková, PhD.; Mgr. et Mgr. Žaneta Miháliková Žitňáková;Doc. PhDr. Viktor Gatial, PhD.

 

Prevencia šikanovania u žiakov 5. ročníka ZŠ

Nadácia Televízie Markíza vyhlasuje v rámci projektu „Odpíšeme Ti“ nepeňažnú grantovú výzvu na vzdelávací preventívny program DRUHÝ KROK, zameraný na prevenciu pred šikanovaním medzi žiakmi piatych ročníkov základných škôl.

Základné školy, ktoré sa chcú uchádzať o vzdelávací preventívny program musia napĺňať nasledovné podmienky:

- sú plne organizovanou základnou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR, t.j. nefungujú ako málotriedna škola;

- majú druhý stupeň a teda aj 5. vyučovací ročník;

- majú školského psychológa/čku či špeciálneho pedagóga/čku, ktorí budú zodpovedať za implementáciu programu, prieskum a udržateľnosť.

· Školy, ktoré tieto podmienky naplnia:

- vyplnia prihlášku so základnými formálnymi informáciami, vrátane počtu žiakov školy a špeciálne 5. ročníka;

- dodajú súhlas riaditeľa školy s realizáciou preventívneho programu na škole a zaviažu sa k zabezpečeniu súhlasu rodičov žiakov a žiačok s realizáciou programu v prípade výberu školy;

- majú možnosť rovno sa zapojiť do programu a pokračovať v ňom aj v ďalších školských rokoch;

- zaviažu sa k ochote spolupracovať pri zbere informácií o práci s preventívnym programom (anonymný zber dát žiakov a žiačok pred a po realizácii programu);

- v rámci prihlášky vyplnia motivačný list

Prijímanie motivačných listov: 5. októbra 2022

___________________________________________________________________

Realizácia prevencie rizikového správania

Koncom školského roka sme mailom obdržali podnety týkajúce sa subjektov, ktoré školám, ako aj iným združeniam pracujúcim s mládežou ponúkajú služby súvisiace s poskytovaním prevencie v oblasti drogovej závislosti, šikanovania, kyberšikanovania...

V tejto súvislosti si dovoľujeme na Vás apelovať, že korektný a odborný postup je riadiť sa metodickými pokynmi spádovej CPPPaP, v ktorej kompetencii je aj poskytovanie prevencie sociálno-patologických javov, ako aj usmerňovanie koordinátorov prevencie na školách.

Taktiež je oblasť prevencie obsiahnutá aj v Sprievodcovi školským rokom 2022/2023 v časti 5.4 Prevencia rizikového správania - priority/odporúčania

Veríme, že pri plánovaní aktivít na školský rok  2022/2023 Vám aj tieto informácie budú nápomocné.

Tím AŠP

------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNY, DLHODOBEJŠÍ VÝSKUM

Milé kolegyne,milí kolegovia,

dovoľujeme si Vás poprosiť o participovanie na výskume v oblasti duševného zdravia,ktorý je špecificky zameraný na WELLBEING nás,ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV.

Výskum je realizovaný pod záštitou AŠP a PEVŠ.

Vopred ďakujeme za Váš čas a vyplnenie dotazníka.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVeBfLf0DxxL1mk37ofdNqCgdXbLCjBfmEjCTvWt-XcDtLyQ/viewform

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvládanie krízových situácií ohrozujúcich potrebu bezpečia

24. 2. 2022

Stanovisko AŠP k diskusii verejnosti na sociálnych sieťach, týkajúcej sa práce školského psychológa

Školský psychológ

je podstatný článok školy ako systému, ktorého práca je však paradoxne málo viditeľná navonok, zväčša prebieha za zatvorenými dverami triedy alebo pracovne a preto často vzbudzuje veľa mýtov a nepresností.

Nevedomosť a strach z nepoznaného nás častokrát vedie k chybným záverom…

Na základe diskusie verejnosti na sociálnych sieťach, ktorá vznikla po video vstupe matky, vnímame ešte väčšiu dôležitosť komunikácie nás, odbornej komunity, smerom k našim partnerom, teda rodičom, zákonným zástupcom.

Ďakujeme za vašu doterajšiu dôveru a podporu, ktorú si hlboko vážime.

Touto cestou sa snažíme osloviť rodičov, zákonných zástupcov, nakoľko nám záleží na partnerskom vzťahu a práve RODINA, rovnako ako ŠKOLA má za cieľ pozitívny rozvoj dieťaťa/žiaka.

Cítime zároveň potrebu zorientovať verejnosť v tom, KTO školský psychológ JE a ČO ROBÍ.

 • školský psychológ je odborným zamestnancom školy;
 • nie je všeodborník -  čo nie je v jeho kompetencii odporučí zákonným zástupcom riešiť návštevou iného odborníka/kolegu (klinického alebo poradenského psychológa, prípadne návštevou poradenského zariadenia CPPPaP alebo SČPP);
 • aby ho škola zamestnala MUSÍ spĺňať kvalifikovanosť v zmysle zákona (138/2019 Z.z.). Je teda riadnym absolventom vysokoškolského štúdia realizovaného na katedrách psychológie. Zároveň má častokrát doplnené vzdelanie o špecializáciu školskej psychológie ako aj ďalšie akreditované či naekreditované vzdelávania;
 • v škole nevyučuje, ale realizuje preventívne aktivity, v prípade ohrozujúcej alebo emocionálne náročnej situácie vedie v triede intervenčné aktivity;
 • pracuje so žiakmi v triedach, menších skupinách, ale aj individuálne.Taktiež pracuje hromadne či individuálne s  učiteľmi;
 • učiteľom poskytuje konzultácie (rozhovor o konkrétnych problémoch súvisiacich so vzdelávaním žiakov, triednych kolektívov);
 • pracuje s rodinou (rodičmi a zákonnými zástupcami) formou individuálnych stretnutí. Poskytuje im poradenstvo a konzultácie;
 • na škole pracuje počas vyučovania, ako aj po vyučovaní. Po dohode sa s ním môže stretnúť žiak, zákonný zástupca, učiteľ, prípadne kolega z iného zariadenia, s ktorými vedie rozhovor;
 • aktivity môže realizovať aj počas triednických hodín, ktoré sú súčasťou vyučovania a teda sú pre žiakov povinné;
 • hlavnou náplňou jeho práce nie je diagnostika žiaka! K tomu slúžia poradenské zariadenia (CPPPaP a CŠPP), ktoré diagnostiku realizujú na základe žiadosti školy alebo zákonného zástupcu. K diagnostike je potrebný informovaný súhlas zákonného zástupcu.
 • školský psychológ NEPOTREBUJE KU KAŽDEJ JEDNEJ AKTIVITE REALIZOVANEJ V TRIEDE informovaný súhlas rodiča,
 • prostredníctvom komunikačného kanála školy (edupage, škola na webe, email, ai.) informuje zákonných zástupcov o tom, akým oblastiam (témam) sa v rámci  triednych aktivít so žiakmi venuje.

Školský psychológ sa venuje témam ako napr.

 • podpora duševného zdravia žiakov a učiteľov
 • adaptácia žiakov prvých a piatych ročníkov na školu (ZŠ, SŠ)
 • podpora pozitívnych vzťahov v triede, súdržnosti a pozitívnej klímy triedy (tu môže diagnostikovať sociálne vzťahy v kolektíve)
 • podpora školskej úspešnosti
 • voľba povolania
 • efektívne učenie sa žiakov - diagnostika učebných štýlov
 • prevencia rizikového správania žiakov - záškoláctvo, šikanovanie
 • podpora pozitívneho sebaobrazu žiakov
 • prevencia porúch príjmu potravy
 • prevencia  sebapoškodzovania
 • ako aj iným aktuálnym témam, ktoré si vyžadujú jeho odbornosť a sú v jeho kompetencii.

Veríme, že práve osveta je to, čo nám pomáha spojiť  sa pre spoločný hore uvedený cieľ - POZITÍVNY OSOBNOSTNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA/ŽIAKA

Vážime si podporu a ďakujeme za jednoznačné stanovisko (zverejnené na FB) p.štátnej tajomníčke: Mgr. Svetlane Sithovej dostupné TU

Za AŠP (Asociácia školskej psychológie)

predsedníčka AŠP:  Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

a členovia výboru AŠP:
Mgr. Janka Pilková, PhD., Mgr. Mária Paľová, PhD., PaedDr. Lucia Koštálová

23.10.2021

_______________________________________________________________________________________________

ON-LINE PODPORA A PORADENSTVO ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA PRE ŽIAKOV, RODIČOV, UČITEĽOV počas  a po pandémii súvisiacej s CoVid 19.

Milé kolegyne, kolegovia,

aktuálna náročná situácia po intenzívnych individuálnych žiadostiach, konzultáciách s vami, školskými psychológmi ako aj ostatnými súkromnými aj štátnymi odbornými zamestnancami nás vedie k vyjadreniu pretrvávajúcej podpory práve vám, školským psychológom, ktorí sa spolupodieľate na nastavení online vzdelávaní a online poradenstva svojim žiakom, ich rodičom ako aj kolegom, učiteľom.
Uvedomujeme si, že momentálny stav nenaznačuje ukončenie núdzového a zároveň krízového stavu, a naďalej nebude možné zabezpečiť štandardnú starostlivosť a osobné poradenstvo pre intaktné deti a žiakov so ŠVVP. Negatívny dopad sociálnej izolácie na jednotlivé články systému (žiak - učiteľ – rodič - škola) bude čoraz markantnejší, služby školského psychológa budú oveľa potrebnejšie. V tejto situácii práve naše spájanie a zdieľanie môže pomôcť zvládnuť túto situáciu.
Ako môže byť školský psychológ nápomocný v dištančnej forme vzdelávania a online podpory?

Vo vzťahu k žiakovi
podporuje žiakov pri zvládaní domáceho vyučovania – napr. konzultáciami a odporúčaniami ako si nastaviť denný režim podľa individuálnych potrieb s ohľadom na ich ŠVVP, či iné osobitosti
pomáha žiakom, ktorí boli v jeho starostlivosti už pred vzniknutou pandémiou, pokračovaním v tejto činnosti avšak využívaním iných foriem nadväzovania sociálnych kontaktov (Skype, EduPage, Zoom, ai.)
kontaktuje žiakov, pri ktorých bola pred mimoriadnou situáciou spolupráca so SPODaSK
poskytuje online poradenstvo

Vo vzťahu k rodičom
pomáha vzhľadom na súčasnú situáciu špecificky rodičom pri odporúčaní postupov domáceho vyučovania žiaka
pomáha rodičom zvládať nároky domáceho vyučovania dieťaťa – postupovať v súlade s odporúčaniami učiteľa, motivovať a aktivizovať k učeniu, vytvoriť napr. určitý „rozvrh“ činností žiaka, striedaním učebnej činnosti a aktívneho oddychu odporúča rodičom relevantné postupy na zachovanie primeraného rozvoja kognitívnych a exekutívnych funkcií (napr. časti rozvíjacích programov, konkrétne oblasti a postupy) komunikuje s oboma rodičmi, ktorí majú dieťa v striedavej starostlivosti, event. súdom upravenej forme výchovy a pomáha pri optimalizácii domáceho vyučovania ako aj zabezpečení vzhľadom k situácii optimálneho domáceho prostredia (nezabúdajme na záujem dieťaťa) pomáha rodičom pri riešení osobnostných, sociálno-emocionálnych problémov detí, vzájomného vzťahu rodič – dieťa, pri zvládaní strachov, obáv a úzkostí detí, pri riešení rodičovsko-detských konfliktov, pri strate sociálnych vzťahov a väzieb s kamarátmi, a i. poskytuje online poradenstvo, v prípade, potreby odporúča rodičom obrátiť sa na linky dôvery, klinického psychológa, pedopsychiatra, a i.

Vo vzťahu k učiteľom
poskytuje súčinnosť učiteľovi a pomáha mu pri realizácii dištančného vzdelávania žiakov (osobitne začlenených žiakov s vývinovými poruchami učenia alebo s narušenou komunikačnou schopnosťou - týka sa to tak vzdelávacej činnosti, ako aj overovania vedomostí žiakov a ich hodnotenia) alternatívnym spôsobom spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom pri vzdelávaní detí so ŠVVP s ohľadom na špecifickosť domáceho vzdelávania podporuje učiteľa v zachovaní jeho mentálneho zdravia poskytuje online poradenstvo

Vo vzťahu k sebe samému
na stránke školy (alebo inak online) zverejní pracovný kontakt na seba a možnosti podpory a spolupráce pre žiakov, rodičov a učiteľov, ako aj konkrétne odporúčania ako predchádzať problémom v učení / v správaní žiakov v domácom prostredí, na stránke školy (alebo inak online) zverejní aj iné relevantné kontakty zabezpečujúce pomoc napr. IPčko, Liga za duševné zdravie, VÚDPaP sleduje aktuálne dianie, usmernenia a odporúčania na stránkach ministerstva školstva sleduje odporúčania VÚDPaP-u a zohľadňuje ich odporúčania pri poskytovaní online psychologickej činnosti sebavzdelávanie (webináre, štúdium odbornej literatúry, ......) venuje dostatok času sám sebe (pasívny aj aktívny oddych, sebarozvoj, napĺňanie svojich individuálnych potrieb, nielen potrieb ostatných) stará sa sám o seba, o svoje duševné zdravie napr www.nevypustdusu.sk alebo www.nevypustdusi.cz v prípade potreby sa môžete obrátiť na AŠP

Uvedomme si, že aj kríza môže byť príležitosťou pre rast a napredovanie... „Číňania na napísanie slova „kríza“ používajú dva ťahy štetcom.Prvý ťah predstavuje nebezpečenstvo; druhý možnosť.  Ak sa ocitnete v kríze, uvedomte si nebezpečenstvo – ale rozpoznajte aj príležitosť.“ (J.F. Kennedy americký politik)
Na druhej strane by sme chceli vyzvať školských psychológov, aby zdieľali svoje efektívne a účinné postupy pri zvládaní náročných situácií prebiehajúcich dní ako spolupracujú so žiakmi, učiteľmi, rodičmi, inými odbornými zamestnancami. Zaujímavé materiály a podnety a Vaše skúsenosti budeme zdieľať prostredníctvom našej stránky AŠP (e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ).

Spracovali a garanciu preberajú:
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc. (predsedníčka AŠP)
doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. (podpredsedníčka AŠP)
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. odborná garantka

Inšpiratívne a podporné linky
Ako zvládať mimoriadny stav koronavirus: www.vudpap.sk

Podcast: Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse:

Podcast: Ako zvládnuť s deťmi túto náročnú situáciu:

Rady pre rodičov ako sa učiť doma s deťmi: 
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/04/rady_Adolesenti_final.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/03/11-rad-pre-rodicov-skola-doma.pdf?fbclid=IwAR3AO30KSrvUoIbXiCqC9ealLWEuqcSZvvXmmd1W9dfR3KhPL-6U672EaXI

Podcast : Karanténa a domáce násilie, čo s tým?

Bezplatné sprístupnenie špeciálnych vzdelávacích hier pre deti so ŠVVP

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania:
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-v-case-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/

Pre rodičov detí predškolského veku :
App pre rodičov detí mapujúca zrelosť dieťaťa formou skríningu https://welcome-idea.eu/#/home.

Kontakty
Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 /v pracovné dni od 9:00- 18:00/
Nonstop podpora VÚDPaP e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Informácie a kontakty pri domácom násilí
Bezplatná telefonická linka pre nahlasovanie prípadov na ÚPSVaR 0800 19 12 22 https://detstvobeznasilia.gov.sk/

Internetová poradňa
https://ipcko.sk/ /non-stop chat od 7.00- 0.00/

Linka detskej dôvery
https://www.linkadeti.sk/domov Telefonická linka 0907 401 749

Linka detskej istoty
http://www.ldi.sk/aktuality/novy-chat/ Telefonická linka 116 111

Linka dôvery NEZÁBUDKA
https://www.dusevnezdravie.sk/linka-dovery-je-spustena/ Telefonická linka 0800 800 566