Dovoľujeme si Vás informovať o zrealizovaných aktivitách za rok 2020 ako aj o prebiehajúcich legislatívnych úpravách na ktorých za nás všetkých participujú aj členovia AŠP.


Aktivity AŠP v roku 2020:

11.11. 2020 - Krízová intervencia – spoluorganizátor a vystúpenie

12.11. 2020 – Seminár Aktuálne otázky školskej psych. XV Fenomény internetu


Predsedníctvo AŠP v zastúpení prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., dr. Lucia Košťálová a  Mgr. Mária Paľová, PhD:

- úvodné rokovanie na min. zdravotníctva (08/2020) – myšlienka kreovania nadrezortnej komory psychológov


dr. Lucia Košťálová delegovaná

- za člena pracovnej skupiny pre nadrezortnú komoru psychológov a

Zákon o psychologickej činnosti na Ministerstve zdravotníctva SR, Odd. nadrezortnej komunikácie pri kancelárii ministra

- za člena expertnej pracovnej skupiny pre reformu systému

poradenstva a prevencie  na MŠVVaŠ SR, Odd. inkluzívneho vzdelávania - predmet práce : novela zákona 245/2008 Z.z. , aktuálne vznikajúca IX. časť, 3. oddiel,  § 130

- poverila prestavením pripomienok k Procesným štandardom na webinári vedenom VÚDPaP. AŠP ako jediná prítomná organizácia nahlas svoje pripomienky aj vyslovila.

- za člena pracovnej skupiny pre novelu vyhlášky č.9/2009 o odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo- úprava špeciálnych potrieb (dyslexia)  žiadateľov o vodičské oprávnenie

- na stretnutie s ministrom školstva 8/2020

- na online konferenciu AŠP a IPčka, - moderovanie sekcie ŠP a poobede ako školský psychológ diskusia

- ako šk. psychológ, reprezentujúci AŠP pozvanie do webinára Učíme na diaľku (zastrešuje

ŠPÚ) https://www.youtube.com/watch?v=Eh8Dq7aay0g&t=940s téma : Úloha školského psychológa v dištančnom vzdelávaní

- pripomienkovala LP/202/639 Návrh na zriadenie Rady vlády SR pre duševné zdravie


AŠP ďalej pripomienkovalo:

  • Návrh procesných štandardov činností – Odborné činnosti školského psychológa, NP Štandardy, VÚDPaP

  • LP/2020/561 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koronavírus, alebo COVID-19, je teraz hlavným problémom v celej Európe.
AŠP SR by sa s vami chcela podeliť o odporúčania a
možné postupy pre školských psychológov pracujúcich momentálne so žiakmi,učiteľmi a rodičmi v podmienkach domáceho vzdelávania.


ON-LINE PODPORA A PORADENSTVO ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA
PRE ŽIAKOV, RODIČOV, UČITEĽOV

Milé kolegyne, kolegovia,

aktuálna náročná situácia po intenzívnych individuálnych žiadostiach, konzultáciách s vami, školskými psychológmi ako aj ostatnými súkromnými aj štátnymi odbornými zamestnancami nás vedie k vyjadreniu pretrvávajúcej podpory práve vám, školským psychológom, ktorí sa spolupodieľate na nastavení online vzdelávaní a online poradenstva svojim žiakom, ich rodičom ako aj kolegom, učiteľom.

Uvedomujeme si, že momentálny stav nenaznačuje ukončenie núdzového a zároveň krízového stavu, a naďalej nebude možné zabezpečiť štandardnú starostlivosť a osobné poradenstvo pre intaktné deti a žiakov so ŠVVP. Negatívny dopad sociálnej izolácie na jednotlivé články systému (žiak - učiteľrodič - škola) bude čoraz markantnejší, služby školského psychológa budú oveľa potrebnejšie. V tejto situácii práve naše spájanie a zdieľanie môže pomôcť zvládnuť túto situáciu.

Ako môže byť školský psychológ nápomocnýv dištančnej forme vzdelávania a online podpory?

Vo vzťahu k žiakovi

podporuje žiakov pri zvládaní domáceho vyučovania –  napr. konzultáciami a odporúčaniami ako si nastaviť denný režim podľa individuálnych potrieb s ohľadom na ich ŠVVP, či iné osobitosti
pomáha žiakom, ktorí boli v jeho starostlivosti už pred vzniknutou pandémiou, pokračovaním v tejto činnosti avšak využívaním iných foriem nadväzovania sociálnych kontaktov (Skype, EduPage, Zoom, ai.)
kontaktuje žiakov, pri ktorých bola pred mimoriadnou situáciou spolupráca so SPODaSK
poskytuje online poradenstvo

Vo vzťahu k rodičom

pomáha vzhľadom na súčasnú situáciu špecificky rodičom pri odporúčaní postupov domáceho vyučovania žiaka
pomáha rodičom zvládať nároky domáceho vyučovania dieťaťa – postupovať v súlade s odporúčaniami učiteľa, motivovať a aktivizovať k učeniu, vytvoriť napr. určitý „rozvrh“ činností žiaka, striedaním učebnej činnosti a aktívneho oddychu
odporúča rodičom relevantné postupy na zachovanie primeraného rozvoja kognitívnych a exekutívnych funkcií (napr. časti rozvíjacích programov, konkrétne oblasti a postupy)
komunikuje s oboma rodičmi, ktorí majú dieťa v striedavej starostlivosti, event. súdom upravenej forme výchovy a pomáha pri optimalizácii domáceho vyučovania ako aj zabezpečení vzhľadom k situácii optimálneho domáceho prostredia (nezabúdajme na záujem dieťaťa)
pomáha rodičom pri riešení osobnostných, sociálno-emocionálnych problémov detí, vzájomného vzťahu rodič – dieťa, pri zvládaní strachov, obáv a úzkostí detí, pri riešení rodičovsko-detských konfliktov, pri strate sociálnych vzťahov a väzieb s kamarátmi, a i.
poskytuje online poradenstvo, v prípade, potreby odporúča rodičom obrátiť sa na linky dôvery, klinického psychológa, pedopsychiatra, a i.

Vo vzťahu k učiteľom

poskytuje súčinnosť učiteľovi a pomáha mu pri realizácii dištančného vzdelávania žiakov (osobitne začlenených žiakov s vývinovými poruchami učenia alebo s narušenou komunikačnou schopnosťou - týka sa to tak vzdelávacej činnosti, ako aj overovania vedomostí žiakov a ich hodnotenia)
alternatívnym spôsobom spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom pri vzdelávaní detí so ŠVVP s ohľadom na špecifickosť domáceho vzdelávania
podporuje učiteľa v zachovaní jeho mentálneho zdravia
poskytuje online poradenstvo

Vo vzťahu k sebe samému

na stránke školy (alebo inak online) zverejní pracovný kontakt na seba a možnosti podpory a spolupráce pre žiakov, rodičov a učiteľov, ako aj konkrétne odporúčania ako predchádzať problémom v učení / v správaní žiakov v domácom prostredí
na stránke školy (alebo inak online) zverejní aj iné relevantné kontakty zabezpečujúce pomoc napr. IPčko, Liga za duševné zdravie, VÚDPaP
sleduje aktuálne dianie, usmernenia a odporúčania na stránkach ministerstva školstva
sleduje odporúčania VÚDPaP-u a zohľadňuje ich odporúčania pri poskytovaní online psychologickej činnosti
sebavzdelávanie (webináre, štúdium odbornej literatúry, ......)
venuje dostatok času sám sebe (pasívny aj aktívny oddych, sebarozvoj, napĺňanie svojich individuálnych potrieb, nielen potrieb ostatných) stará sa sám o seba, o svoje duševné zdravie napr www.nevypustdusu.sk alebo www.nevypustdusi.cz
v prípade potreby sa môžete obrátiť na AŠP

Uvedomme si, že aj kríza môže byť príležitosťou pre rast a napredovanie...

Číňania na napísanie slova „kríza“ používajú dva ťahy štetcom.

Prvý ťah predstavuje nebezpečenstvo; druhý možnosť.

Ak sa ocitnete v kríze, uvedomte si nebezpečenstvo

ale rozpoznajte aj príležitosť.“

(J.F. Kennedy americký politik)

Na druhej strane by sme chceli vyzvať školských psychológov, aby zdieľali svoje efektívne a účinné postupy pri zvládaní náročných situácií prebiehajúcich dní ako spolupracujú so žiakmi, učiteľmi, rodičmi, inými odbornými zamestnancami. Zaujímavé materiály a podnety a Vaše skúsenosti budeme zdieľať prostredníctvom našej stránky AŠP (e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ).

Spracovali a garanciu preberajú:

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc. (predsedníčka AŠP)

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. (podpredsedníčka AŠP)

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. odborná garantka

Inšpiratívne a podporné linky

Ako zvládať mimoriadny stav koronavirus:

https://vudpap.sk/

Podcast: Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse:

https://vudpap.sk/podcast-ako-hovorit-s-detmi-o-koronaviruse/

Podcast: Ako zvládnuť s deťmi túto náročnú situáciu:

https://vudpap.sk/ako-zvladnut-s-detmi-tuto-narocnu-situaciu/

Rady pre rodičov ako sa učiť doma s deťmi:

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/04/rady_Adolesenti_final.pdf

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/03/11-rad-pre-rodicov-skola-doma.pdf?fbclid=IwAR3AO30KSrvUoIbXiCqC9ealLWEuqcSZvvXmmd1W9dfR3KhPL-6U672EaXI

Podcast : Karanténa a domáce násilie, čo s tým?

https://vudpap.sk/karantena-a-domace-nasilie-co-s-tym/

Bezplatné sprístupnenie špeciálnych vzdelávacích hier pre deti so ŠVVP

https://vudpap.sk/upozornujeme-vas-na-bezplatne-spristupnenie-specialnych-vzdelavacich-hier-pre-deti-so-svvp-a-alebo-mentalnym-postihnutim/

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-v-case-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/

Pre rodičov detí predškolského veku :

App pre rodičov detí mapujúca zrelosť dieťaťa formou skríningu https://welcome-idea.eu/#/home.

Kontakty

Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 /v pracovné dni od 9:00- 18:00/

Informácie a kontakty pri domácom násilí

Bezplatná telefonická linka pre nahlasovanie prípadov na ÚPSVaR 0800 19 12 22 https://detstvobeznasilia.gov.sk/

Internetová poradňa

https://ipcko.sk/ /non-stop chat od 7.00- 0.00/

Linka detskej dôvery

https://www.linkadeti.sk/domov Telefonická linka 0907 401 749

Linka detskej istoty

http://www.ldi.sk/aktuality/novy-chat/ Telefonická linka 116 111

Linka dôvery NEZÁBUDKA

https://www.dusevnezdravie.sk/linka-dovery-je-spustena/ Telefonická linka 0800 800 566

História a súčasnosť Asociácie školskej psychológie (AŠP), ako sa stať členom AŠP

V roku 1990 bola založená Asociácia školskej psychológie AŠP na ustanovujúcom zjazde v Košiciach a v r. 1993 sa na zjazde schválili jej stanovy, podľa ktorých asociácia pracuje. V Stanovách sú určené podmienky na členstvo pre riadnych i mimoriadnych členov a celý systém fungovania tejto organizácie.

AŠP sa po rozdelení republiky v r. 1993 transformovala na Asociáciu školskej psychológie Slovenskej a Českej republiky  (AŠP SR a ČR). Školskí psychológovia a ďalší pracovníci združení do tejto asociácie naďalej spolupracujú, pomáhajú si, odborne sa obohacujú a organizujú spoločné podujatia.

AŠP SR a ČR každoročne uskutočňuje odborné stretnutie pod názvom Novinky v pedagogickej a školskej psychológii, ktorého tradícia sa začala v Zlíne a koná sa striedavo raz v Slovenskej republike a raz v Českej republike.
V roku 2003 sa názov  tohto podujatia na Slovensku zmenil na Ďuričove dni, a to z úcty k nestorovi školskej psychológie a neúnavnému bojovníkovi za presadenie funkcie školského psychológa do pedagogickej  praxe profesorovi Ladislavovi Ďuričovi.

AŠP SR a ČR vydáva časopis Školský psychológ, do ktorého môžu prispievať jednak akademickí pracovníci, teoretici z oblasti školskej psychológie, ale aj školskí psychológovia z praxe. Práve v publikovaní skúseností školských psychológov v tomto časopise, ale aj v iných odborných periodikách, sú veľké rezervy. Je to na škodu, pretože práve poznatky a skúseností praktikov, školských psychológov by prispeli k lepšej propagácii ich činnosti medzi riaditeľmi, učiteľmi,  rodičmi, ale aj k  podpore školskej psychológie ako vedy.

Aktuálnu podobu stanov Asociácie školskej psychológie, registrovaných na Ministerstve vnútra 22.12.2016 nájdete TU.

V zmysle stanov AŠP boli dňa 10.11. 2016 za členov výkonného výboru AŠP zvolení:

predseda AŠP: doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
podpredseda AŠP: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. 
tajomník AŠP: Mgr. Janka Pilková, PhD.
člena za región Bratislava a okolie: PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.
člena za región Nitra a západ SR: PhDr. Viktor Gatial, PhD.
člena za región Košice a východ SR: doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD.

 


 

AKO SA STAŤ ČLENOM  AŠP?

Ak ešte nie ste zaregistrovaným členom AŠP, prosíme o vyplnenie prihlasovacieho formulára

Existujúcich členov budeme v zmysle aktualizovania osobných aj profesijných údajov kontaktovať mailovou formou, alebo nám môžete prihlasovací formulár opätovne vyplniť.

ČLENSKÝ POPLATOK:

Povinnosťou člena AŠP je v zmysle stanov úhrada členského poplatku vo výške 10€ za 1 kalendárny rok (je to v súčasnosti jediný zdroj financií, ktoré zabezpečujú základný chod asociácie), preto prosíme všetkých členov o jeho pravidelnú úhradu na č.ú.:

SK86 8360 5207 0042 0323 9677 (mBank)

 

ČLENOVIA AŠP:

V súlade so Stanovami AŠP je možné byť zaradený do jednej kategórie členstva:

a) člen = plne kvalifikovaný psychológ, a to aj riadny absolvent štúdia psychológie v kombinácii s ďalším odborom (obyčajne pedagogického smeru),

b) študent = študenti psychológie, predovšetkým tí, ktorí sa pripravujú na profesiu školského psychológa,

c) mimoriadny člen = učitelia a osoby, ktoré sú vzhľadom k výkonu svojej profesie užívateľmi psychologických služieb v školách, školských zariadeniach a ostatných výchovných a vzdelávacích inštitúciách.

Medzi základné práva a povinnosti členov AŠP patria právo byť volený do všetkých orgánov Asociácie, zúčastňovať sa všetkých podujatí, ktoré Asociácia organizuje, používať výhodu redukovaného registračného poplatku pri účasti na týchto podujatiach, obrátiť sa na Asociáciu so žiadosťou o radu, pomoc alebo oficiálnu intervenciu v prípadoch, ktoré to vyžadujú; rovnako má povinnosť upozorňovať výkonné orgány Asociácie na prípady porušovania psychologických princípov vo výchove a vzdelávaní, príp. porušovanie etických zásad práce školských psychológov.